Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

"65 години - мотивация и вдъхновение за професионално обучение!"

Повече

Превърнете мечтите си в реалност!

"65 години - мотивация и вдъхновение за професионално обучение!"

Повече

Успехът е наша мисия!

"65 години - мотивация и вдъхновение за професионално обучение!"

Повече

Кандидатствай при нас!

ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ МАКСИМАЛНО ОТ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!1. Средно образование и професионална квалификация;2. Свидетелство за управление на МПС кат. В,…

Проекти

Национални програми към МОН Проект „Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора“ Проект „Модел 1:1“ Програма „Училища за…

Иновации

Проект „Знаещи и можещи бъдещи лидери“ /2022-2025/ Основната цел на иновацията е да мотивира и подготви учениците за…

За училището

Настояще

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, град Попово, област Търговище е общинско училище за ученици от осми до дванадесети клас. Към момента в гимназията се обучават 450 ученици в 21 паралелки в следните професионалните направления: Растениевъдство и животновъдство; Администрация и управление; Пътувания, туризъм и свободно време; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Секретарски и офис дейности; и Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло.

Наред със задължителната общообразователна и професионална подготовка, училището предлага на учениците занимания по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други.  

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат разнообразни съвременни методи и форми на работа. Използването на иновации и съвременни технологии провокират мисленето на учениците, което ги прави активни участници в учебно-възпитателния процес. За четвърта поредна година училището има статут на иновативна гимназия с въвеждането на нови учебните предмети и нови методи на преподаване и управление .

ПГСС „Н.Пушкаров“ има богат опит в реализирането на различни проекти, финансирани от европейски и национални програми. За период от шест години, над 170 ученици от гимназията са имали възможността да обогатят своите знания и умения в друга страна, благодарение на Европейски програми и проекти.

През 2019 година ПГСС „ Н.Пушкаров“ бе наградена със Сертификат за качество при изпълнение на проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти!“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователната мобилност за учители.

ПГСС „Н.Пушкаров“ е най-голямото професионално училище в областта. За учениците от други населени места, обучаващи се в училището, е осигурен безплатен транспорт и възможност за допълнителна подготовка в следобедните часове. Всеки ученик, който е с отличен успех или е в лошо финансово положение, както и деца сираци или с трайни увреждания получават месечни стипендии.  Обучението и възпитанието в ПГСС „Н.Пушкаров“ се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена и функционална мебелировка. Те са оборудвани и с материали за онагледяване на учебния процес.

Приоритет за нашето училище е развиването на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика: общуване на роден език; общуване на чужди езици; умения по математика и основни умения по точни науки и технологии; умения в областта на цифровите технологии; придобиване на умения за учене; социални и граждански умения; инициативност и предприемачество; културно съзнание и изява. 

Символи

Химн на ПГСС
ЗЕМЯ
Във света ни прави тя единни,
безценна, свята Красота,
даряваща подслон за всички,
наречена със името Земя!

Шепа чернозем в ръка ще взема,
шепа дар от тебе да запазя
и мечта, в училище родена,
в пътя на съдбата ни да свети.

Стъпките ни бързат вдъхновени
на живота разнолик по склона.
Ала вечно ти земя рождена
все у нас ще си като икона.

Текстът на химна на училището бе написан през 2007 год. от Димитринка Росенова Димитрова и Николета Илиева Владимирова

Знаменна група  
С Протокол №14/18.04.2022год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово реши: Знаменосец на гимназията за учебната 2022/2023 година да бъде Божидар Христов от ХІв клас и и асистентки Станислава Станчева от ХІб клас и Фатме Мундабашиева от ХІб клас, а Диян Христов от ХІг клас да издига знамето на Република България при тържества на гимназията.

С Протокол №1/15.09.2014год. Педагогическият съвет при ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово реши: На всеки дипломирал се ученик да се връчи шалче с герба и името на училището.

Професии и специалности

 1. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Възможности:

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Учениците придобиват знания и умения за производство и монтаж на мебели. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• конструктивните особености на видовете мебел и видовете материали и мебелен обков и конструктивните съединения на детайлите и агрегатите;
• изработвана на конструктивни скици, чертежи и спецификация на материалите, въздeйствието на цветове, линии и форми в общия изглед на изделието;
• знания за презентиране, обосновка и защита на идеен проект, компютърни програми за чертане и програмни продукти за съставяне на разкрой на мебелни плочи;
• устройството, функциите и възможностите на дървообработващите машини, инструменти и съоръжения и принципа на работа и предназначението на машини с цифрово-програмно управление.
Показатели:
• Дуална форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен по професията „Работник в дървообработването“, след завършен X клас. Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен по професията „Оператор в дървообработването“ след завършен XI клас. Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник-технолог в дървообработването” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици – английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• фирми за производство и монтаж на мебели;
• в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.
В 11 и 12 клас учениците се обучават паралелно в училище и във фирма „Мебел Стил“, която им изплаща възнаграждение.
В 8, 9 и 10 клас – 5 дни от седмицата учениците се обучават в училище, в 11 клас – 3 дни в училище и 2 дни в предприятието, а в 12 клас – 2 дни в училище и 3 дни в предприятието.
Професията е от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“.

2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ
СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ

Възможности:
В работата си агроекологът общува предимно със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово‐кредитни институции, научни и образователни институти, семепроизводни стопанства и ферми, неправителствения сектор.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
Агроекологът е задължен да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяванията на околната среда Агроекологът анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултатът от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите както и производството на биологична продукция.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Агроеколог” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
• специалисти в общински и областни служби „Съвети в земеделието”;
• производители на биологична продукция;
• производители и преработватели на биомаса.
За успешно упражняване на професията, агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи на околната среда За учениците от дневна форма на обучение по професия Агроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

3.ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Възможности:
Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Основната цел на обучението по професията е формирането на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества. Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на вътрешно и външно-търговските отношения и данъчната политика.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• Придобиване на бизнес–умения и социална компетентност;
• Работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти;
• Успешно прилагане на познанията по национално и международно търговско право и национални и международни плащания;
• Осчетоводяване на стопанските операции във фирма чрез използване на програмни продукти.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• Управление на човешките ресурси на малка и средна фирма;
• Бизнес комуникации и преговори на малка и средна фирма ;
• Бизнес планиране на малка и средна фирма.
• Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението във висши училища.
Въвеждането й е обусловено от все по-мащабното навлизане на икономиката във всички сфери на живота. Специалността е в направление „Администрация и управление“.
В курса на обучение учениците изучават следните учебни дисциплини:
Компютърна грамотност, английски език, фирмен външно-търговски бизнес, финанси, основи на пазарната икономика, фирмено право, маркетинг и мениджмънт на фирмата, икономика на фирмата, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата, бизнес-комуникации.

4.ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Възможности:
Професия Механизация на селското стопанство дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на поддръжка на и ремонта на земеделски машини и ДВГ. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• Да извършва диагностика за основни механизми и системи на земеделска техника и ДВГ;
• Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на земеделска техника и ДВГ;
• Да открива и отстранява технически неизправности и повреди в земеделска техника и ДВГ в зависимост от модулите, по които се обучава;
• Да управлява земеделска техника – трактори, комбайни, мелиоративна и горска техника в зависимост от изучавания модул в задължителната професионална подготовка или свободно избираемата подготовка;
• Да извършва ежедневно техническо обслужване;
• Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник на селскостопанска техника” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски/английски и руски.
Реализация:
• Автосервизи за земеделска и горска техника;
• Монтьор на леки и товарни автомобили и земеделска техника;
• Консултант-продавач във фирми, вносители и търговци на земеделска и горска техника;
• Фирми, изпълняващи дейности свързани със земеделие;
• Собствена фирма за ремонт на земеделска и горска техника.
За учениците от дневна форма на обучение по професия Техник на селскостопанска техника се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

5. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД
СПЕЦИАЛНОСТ: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Възможности:

Учениците умеят да подготвят отчети и подават информация, необходима за изчисляване продуктивността на производството от ябълки, круши, праскови, малини, ягоди, лозя и др.. Вземат участие в мероприятията по отглеждане на насажденията – торене, окопаване, пръскане, прашене и напояване.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
Извършва в последователен технологичен ред операциите по отглеждане на насаждението:
• разчита торовите норми и следи за спазването им;
• зарежда машините с необходимите препарати и дози;
• познава изискванията за осъществяване на пръсканията на площите и насажденията;
• настройва и обслужва машините и техниката за окопаване, прашене, пръскане и прибиране;
• подготвя и обслужва машините и съоръженията за напояване;
• организира работата на поливачите и участва в процеса по напояване, поддържане, обслужване и подготовка на поливната техника;
• познава степените на зрялост на културите и участва в беритбите, сортирането и заготовката на продукцията за реализация или съхранение;
• участва в подготовката на помещенията за съхраняване на готовата продукция (почистване, обгазяване, обеззаразяване и др.).
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник-Растениевъд” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• Фирми за растителна защита;
• Агро-аптеки;
• Земеделски кооперации;
За учениците от дневна форма на обучение по професия Растениевъд се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

6.ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Възможности:
Да си добър главен готвач означава, да имате отлични знания за хранителните продукти и да притежавате умения за приготвяне на вкусни ястия. Освен това, означава и да умеете да работите в екип, да мислите креативно при създаването на нови рецепти, да знаете как функционира ресторанта и да се чувствате самоуверени да работите в това направление. нещо повече, да имате възможността да развиете креативните си способности. Обучението ще Ви подготви за вълнуваща кариера в хотелиерската и кулинарната индустрия. Разработен от майстори-кулинари, обучението е изцяло фокусиран върху подготовката Ви в това направление.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за наличието на умения:
• Да приготвяте изтънчени ястия в професионална среда;
• Да създавате менюта и да изготвяте точни калкулации;
• Да препоръчвате комбинирането на храни и напитки;
• Да работите добре в екип;
• Да се забавлявате в сферата на туризма и да стартирате своята кариера;
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Готвач” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици – английски и немски/английски и руски.
Реализация:
• Готвач в заведенията за хранене и развлечение /ресторанти, кафе-сладкарници, барове, питейни заведения и заведенията за бързо хранене/;
• Готвач в хотели;
• Фирма за кетъринг;
• Производител на напитки;
• Шеф-готвач в хотел или супер маркет.
Професия „Готвач” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с кулинарни техники и технологии, материалознание, сервиране и технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са професионална етика и туристическо поведение, счетоводство и отчетност в туризма, чужд език по професията, хигиена и хранене, сервиране и барманство, производствена практика.

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година – прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“

съгласно Заповед №450/22.11.2022година:

1. Преставител на общината – Христо Белчев

2. Представител на работодателите – Георги Неделчев

3. Преставители на родителите:

a. Диана Христова

b. Миглена Маринова

c. Пелагия Колева

4. Резерви:

a. Снежана Стойчева

b. Василиса Стоянова


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Протокол №6/31.05.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  31.05.2024 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  27.05.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  13.05.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  26.04.2023 година прочети

Протокол №5/22.04.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  22.04.2024 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  25.03.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  19.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  02.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.01.2024 година прочети

Протокол №4/15.01.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  15.01.2024 година прочети

Протокол №3/10.01.2024 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  10.01.2024 година прочети

Протокол №2/18.12.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.12.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  18.12.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  27.11.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 15.09.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 29.09.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 12.10.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на  17.10.2023 година прочети

Протокол №1/17.10.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2022/2023 година прочети


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Протокол №8/14.09.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“  прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.09.2023 година прочети

Уведомление за ученици, участващи в заседанията на Обществения съвет прочети

Протокол №7/05.09.23г. от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 05.09.2023г прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет при ПГСС „Н. Пушкаров“ на 01.09.2023г прочети

Протокол №6/18.07.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.07.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.07.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 29.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 05.06.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.05.2023 година прочети

Протокол №5/24.04.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 04.04.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.02.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 31.01.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогически съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.01.2023 година прочети

Протокол №4/13.01.2023 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.01.2023 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.12.2022 година прочети

Протокол №3/12.12.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 12.12.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 12.12.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 05.12.2022 година прочети

Протокол №2/23.11.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.11.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.11.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 02.11.2022 година прочети

Протокол от 24.10.2022г. от Събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в Събрание на родителите към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.10.2022 година прочети

Протокол №1/14.10.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.10.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2022 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2021/2022 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2020/2021 година прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2019/2020 година прочети

Бюджет

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово


Отчет към 30.06.2024г.

Дейност 326 към 30.06.2024г.

Дейност 338 към 30.06.2024г.

Приходи към 30.06.2024г.


ОТЧЕТ към 31.03.2024г.

Дейност 326 към 31.03.2024г.

Дейност 338 към 31.03.2024г.

Приходи към 31.03.2024г.


ОТЧЕТ към 31.12.2023г.

Дейност 326 към 31.12.2023г.

Дейност 338 към 31.12.2023г

Приходи към 31.12.2023г


Касов отчет към 30.09.2023 година

Дейност 326

Дейност 338

Приходи


Касов отчет към 31.03.2023 година

Касов отчет към 30.09.2022 година


Отчет за делигирания бюджет за 2022 год. и неговото изпълнение към 30.06.2022 година


Касов отчет към 31.03.2022 година – Приходи

Дейност 326

Дейност 338


Касов отчет към 31.03.2022 година


Касов отчет към 31.12.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.09.2021 година


Касов отчет към 30.09.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 30.06.2021 година


Касов отчет към 30.06.2021 година


Отчет за делигирания бюджет за 2021 год. и неговото изпълнение към 31.03.2021 година


Касов отчет към 31.03.2021 година


Бюджет за 2021 година

Минало

Патрон на училището

Никола Пушкаров е виден български учен природоизпитател и общественик, публицист, революционер и народен будител, който със своята съдържателна научна дейност през първата половина на миналия век поставя основите на почвознанието в България. За по-новите поколения българи екзотичното по звучене име на този талантлив изследовател навярно нищо не говори, но сред специалистите почвоведи, геолози, еколози, естествоизпитатели той се ползва с почит и авторитет. За хора, изцяло отдадени на дадена наука, особено ако тя не е от атрактивните и популярните, поначало малко се говори и малко се знае. А направеното от тях е така значимо за страната и остава завинаги за всички поколения. Такъв е и Никола Пушкаров, чието име носи Институтът по почвознание в София и чието име Професионална гимназия по селско стопанство гр. Попово избра за свой патрон.

Никола Пушкаров е роден на 14 декември 1874 година в гр. Пирдоп в семейство на изявени родолюбци и радетели за свобода и национална независимост. Три големи исторически личности оказват влияние върху развитието му: неговият учител – писателят Тодор Влайков, легендарният войвода Гоце Делчев и известният немски почвовед-генетик Раман, при когото той специализира една година и половина. Неговият житейски и творчески път започва с културно-просветна, педагогическа и изследователска дейност в Средногорието и други градове, минава през освободителните борби на Македония, където участва като войвода на чета в Илинденското въстание, редактира вестник „Освобождение“, председател е на Скопския революционен комитет. Такъв широк житейски обсег на дейност може да покаже само мащабно скроен човек. Любовта му към земята и почвите има дълбок корен. Неговата всеотдайност към геологията и почвознанието е толкова голяма, че по време на Илинденското въстание в бойната си раница Пушкаров носи уникални скални образци, събирани от македонските планини. Човек, нарамил пушка и отдал се на научна работа, не може да има леки и прави пътеки. Животът на Никола Пушкаров до последния му миг е осеян с небивали трудности и съдбовни превратности, а научният му път е изпълнен с неимоверен труд. Той се жертва за своето верую и има печалната слава да бъде признат едва посмъртно. Новите поколения учени в областта на почвознанието са признателни за всичко, сътворено от Никола Пушкаров. Неговата научноизследователска дейност е обобщена в над 120 научни труда, очерци и научнопопулярни статии. При това е оценена по достойнство.

История на училището

Със заповед №2368 на Министерството на просветата и културата въз основа на разпореждане №181 от 10.04.1958 г. на Министерски съвет на Народна Република България се поставя началото на Селскостопански техникум „Осми конгрес“ – гр. Попово. В първия учебен ден на 1958 г. в двора на Поповската гимназия „Христо Ботев“ застават 105 момичета и момчета, готови да поемат първи по пътя, който като всяко начало е труден – училището няма дори собствена сграда и учебна база. Разделени са в две специалности: полевъдство и животновъдство. Първият випуск завършва през учебната 1961 / 1962 година.

Постепенно се изгражда модерна и солидна база: учебен корпус, общежитие, столова, физкултурен салон и стадион, машинотракторен парк и животновъден комплекс. През 1973 г. към училището се открива СПТУ по селско стопанство с тригодишен срок на обучение. До 1983 г. техникумът е подготвил 2274 средни селскостопански специалисти.

Съгласно протокол №3 на ИК на ОНС – Търговище Селскостопански техникум ”Осми конгрес” се преименува в Селскостопански техникум „Стоян Минев“ през 1983год..

С протокол №5 от 8.01.2003 г. училището се нарича Професионална гимназия по селско стопанство.

Със Заповед РД 14-91 от 11.10.2011год. на Министъра на образованието, младежта и науката Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Попово се преименува на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр.Попово.

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие. През различните периоди се изучават специалностите животновъдство, растениевъдство, механизация в растениевъдството, монтьор и водач на МПС, механизация на селското стопанство, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство, цветарство, ветеринарен техник.

Директори на училището от създаването му до днес:
1958 – 1959 г. В. Йорданов
1959 – 1961 г. Евгени Кръстев
1961 – 1969 г. Ц. Георгиев
1969 – 1974 г. Мария Денчева (носител на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен)
1974 – 1990 г. Христина Цанева (носител на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен)
1990 – 1994 г. Пламен Петров
1994 – 14.09.2009г. инж. Раде Миланов
15.09.2009г.-18.10.2009г. Временно-изпълняващ длъжността директор Стамен Петров
19.10.2009г.-31.01.2010г. Временно-изпълняващ длъжността директор инж. агроном Теменуга Тодорова
от 01.02.2010г. инж. агроном Теменуга Тодорова

Защита на личните данни

Защита на личните данни в ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово


ЗЗЛПСПОИН


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – УЕБСАЙТ

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
ЕИК/Булстат: 000877832
Адрес: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул.“Раковска“ № 1
Телефон: Директор: 0608/4-65-51
Счетоводство: 0608/4-65-52
Ел. поща: info@pgss-popovo.com Интернет страница: https://pgss-popovo.com/

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Име: Живко Павлов
Ел. поща: office@adpo.bg
Тел: 02/492 0 112
Интернет страница: www.adpo.bg

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово се включи в информационна кампания, организирана от Асоциация на длъжностните лица по защита на данните. Целта на кампанията е да се повиши информираността между учениците и персонала как да защитят личните си данни. Това ще подобри нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България. Кампанията е под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. Персоналът и учениците ще бъдат включени в обучителни онлайн активности, както и ще получат информационни материали относно защита на личните данни. Можете да се запознаете със съветите за защита на личните данни за учениците чрез тази презентация.

Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

ИНФОРМАЦИЯ В ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

Адрес:
гр. Попово, ул. Раковска, №1

Заявленията могат да се подават и по електронна поща на адрес: info@pgss-popovo.com.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ/ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Административни услуги

Административни услуги
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

Образци на заявления:

 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 Заявление

 Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 Издаване на диплома за средно образование

 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Материална база

Четириетажен учебен корпус, отопляван с природен газ:
– Добре оборудвани кабинети за професионална и общообразователна подготовка;
– Общо три компютърни кабинета, свързани в локална мрежа и връзка с Internet;
– Свободен достъп на учениците до Internet;
– Библиотека и читалня с необходимата техническа и художествена литература;
– Два кабинета за ресурсни ученици;
– Кабинет на педагогическия съветник;
– Две кухни за провеждане на часовете по учебна практика с ученици от професия „Готвач“;
– Медицински кабинет с осигурена висококвалифицирана помощ;
– Столова, която предлага разнообразни здравословни закуски на ниски цени.

Учебен хотел, разположен в близост до учебния корпус:
– Отоплен с природен газ;
– Стаи за провеждане на часовете по учебна практика с ученици от специалност „Селски туризъм“;

Технически район:
* Модернизиран кабинет по трактори и автомобили с макети и симулатор;
* Тороразпръскващо ремарке;
* Трактор Нюхоланд;
* Торачка Агромастър;
* Обръщателен плуг Gregoire Besson;
* Комбайн клас Доминатор;
* Агрегат за растителна защита /пръскачка/ с компютър за управление;
* Приспособление /хедер/ за прибиране на слънчоглед;
* Раздробител /сечка/ за слънчогледови стъбла;
* Радионавигационен GPS приемник за навигация на селскостопански машини;
* Влагомер с мелничка;
* Водоструйна машина KARCHER К 5 – Инверторен заваръчен апарат DC COMBO WELD E 200 A;
* Трактор McCORMICK C110MAX;
* Два нови леки автомобили за провеждане на часовете по управление категория В;
* Три учебни трактори за провеждане на часовете по управление категория Ткт и Твк;
* Новооборудван автосервиз за диагностика и ремонт на трактори и автомобили;
* Оборудвани ремонтни работилници и кабинети;
* Машинно-тракторен парк, включващ всички машини за отглеждане на земеделски култури;
* Учебен полигон за обучение за управление на МПС и гаражи.

Земеделски район:
– Оранжерия, в която се отглеждат сезонни зеленчуци;
– Механизирана животновъдна ферма, в която се отглеждат говеда – телета, юници, дойни крави от породи Черно шарено говедо, зайци – Бял новозеландски, Калифорнийски и Пеперуда и Евройски пчели;
– Билкова градина и трайни насъждения;
– 700 дка собствена земя за отглеждане на полски култури и опитен участък.

Хранителен блок, разположен в близост до учебния корпус и общежитието:
– С добре обзаведена кухня за провеждане на часовете по учебна практика с ученици от професия „Готвач“;
– Конферентна зала.

Училищен двор
– Голям парк;
– Място за отдих.

Спортна база и модулно обучение по футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, кикбокс и фитнес:
– Физкултурен салон;
– Фитнес зала;
– Спортна площадка;
– Стадион.

Профил на купувача

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info-2540602@edu.mon.bgwww.pgss-popovo.com

Обществени поръчки 2023 година

Документ Обявление за възложена поръчка – ЗОП за поръчка 03778-2023-0001 „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с изпълнение на проект: BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения професионалното образование и обучение“, на пет обекта беше публикуван в Регистъра на обществените поръчки ЦАИС ЕОП.

Можете да проследите публикацията на следния Интернет адрес: (https://app.eop.bg/today/318094)

https://app.eop.bg/today/318094

About Image
Explore

Актуална информация

99

Ученици

99

Мобилности

99

Стипендианти

99

Последователи

Explore

Новини

ПГСС „Никола Пушкаров“ за поредна година бе домакин на мобилност по НП „Иновации в действие“. Този път иновациите…

read more

Няма как да изграждаме светло бъдеще, без да познаваме миналото.. Ние можем не само да бъдем изключително горди,…

read more

Клуб за народни и модерни танци при ПГСС „Никола Пушкаров“ с ръководител г-жа Гергана Цонева участва в Националната…

read more

В последния уикенд на месец юни се проведоха финалните дни за участниците на Випуск 2022-2024 на програма „Училища…

read more

Церемония по „първа копка“ на строително-ремонтните дейности по проект „Център за високи постижения към ПГСС „Никола Пушкаров“ бе…

read more

На 20 юни в Дом на културата „Димо Коларов“ гр. Попово се проведе тържествената церемония за връчването на…

read more

Четиридесет ученици от Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“ участват в дейност 8. Допълнителни практики в реална работна среда на…

read more

С второ място за есе завърши участието на Лариса Христова от 10. б клас в шестото издание на…

read more
Explore

Ръководство на гимназията

E-mail: temenuga.iv.todorova@edu.mon.bg Директор

Инж. агроном Теменуга Тодорова

 E-mail: vaska.nedelcheva@edu.mon.bg Заместник директор

Д-р Васка Белчовска-Неделчева