Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Направление, професия, специалност
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Направление, професия, специалност
   За учебната 2020-2021 година в ПГСС "Никола Пушкаров" се предвижда обучение след завършен VII клас по следните шест професии - дневна форма на обучение:
 • 1. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД
  СПЕЦИАЛНОСТ: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

  Възможности:
  Учениците умеят да подготвят отчети и подават информация, необходима за изчисляване продуктивността на производството от ябълки, круши, праскови, малини, ягоди, лозя и др.. Вземат участие в мероприятията по отглеждане на насажденията – торене, окопаване, пръскане, прашене и напояване.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
  Извършва в последователен технологичен ред операциите по отглеждане на насаждението:
  • разчита торовите норми и следи за спазването им;
  • зарежда машините с необходимите препарати и дози;
  • познава изискванията за осъществяване на пръсканията на площите и насажденията;
  • настройва и обслужва машините и техниката за окопаване, прашене, пръскане и прибиране;
  • подготвя и обслужва машините и съоръженията за напояване;
  • организира работата на поливачите и участва в процеса по напояване, поддържане, обслужване и подготовка на поливната техника;
  • познава степените на зрялост на културите и участва в беритбите, сортирането и заготовката на продукцията за реализация или съхранение;
  • участва в подготовката на помещенията за съхраняване на готовата продукция (почистване, обгазяване, обеззаразяване и др.).

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник-Растениевъд” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици –английски и немски / английски и руски.

  Реализация:
  • Фирми за растителна защита;
  • Агро-аптеки;
  • Земеделски кооперации;
  За учениците от дневна форма на обучение по професия Растениевъд се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
  • за категория "Т" - след завършен ХІ клас
  • за категория "В" - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 • 2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ
  СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ

  Възможности:
  В работата си агроекологът общува предимно със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово‐кредитни институции, научни и образователни институти, семепроизводни стопанства и ферми, неправителствения сектор.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
  Агроекологът е задължен да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяванията на околната среда Агроекологът анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултатът от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите както и производството на биологична продукция.

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Агроеколог” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици –английски и немски / английски и руски.

  Реализация:
  • специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
  • специалисти в общински и областни служби „Съвети в земеделието”;
  • производители на биологична продукция;
  • производители и преработватели на биомаса.
  За успешно упражняване на професията, агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи на околната среда За учениците от дневна форма на обучение по професия Агроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
  • за категория "Т" - след завършен ХІ клас
  • за категория "В" - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 • 3.ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
  СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

  Възможности:
  Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Основната цел на обучението по професията е формирането на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества. Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на вътрешно и външно-търговските отношения и данъчната политика.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
  • Придобиване на бизнес–умения и социална компетентност;
  • Работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти;
  • Успешно прилагане на познанията по национално и международно търговско право и национални и международни плащания;
  • Осчетоводяване на стопанските операции във фирма чрез използване на програмни продукти.

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици –английски и немски / английски и руски.

  Реализация:
  • Управление на човешките ресурси на малка и средна фирма;
  • Бизнес комуникации и преговори на малка и средна фирма ;
  • Бизнес планиране на малка и средна фирма.
  • Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението във висши училища.
  Въвеждането й е обусловено от все по-мащабното навлизане на икономиката във всички сфери на живота. Специалността е в направление „Администрация и управление“.

  В курса на обучение учениците изучават следните учебни дисциплини:
  Компютърна грамотност, английски език, фирмен външно-търговски бизнес, финанси, основи на пазарната икономика, фирмено право, маркетинг и мениджмънт на фирмата, икономика на фирмата, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата, бизнес-комуникации.

 • 4.ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
  СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  Възможности:
  Професия Механизация на селското стопанство дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на поддръжка на и ремонта на земеделски машини и ДВГ. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
  • Да извършва диагностика за основни механизми и системи на земеделска техника и ДВГ;
  • Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на земеделска техника и ДВГ;
  • Да открива и отстранява технически неизправности и повреди в земеделска техника и ДВГ в зависимост от модулите, по които се обучава;
  • Да управлява земеделска техника – трактори, комбайни, мелиоративна и горска техника в зависимост от изучавания модул в задължителната професионална подготовка или свободно избираемата подготовка;
  • Да извършва ежедневно техническо обслужване;
  • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности.

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник на селскостопанска техника” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици –английски и немски/английски и руски.

  Реализация:
  • Автосервизи за земеделска и горска техника;
  • Монтьор на леки и товарни автомобили и земеделска техника;
  • Консултант-продавач във фирми, вносители и търговци на земеделска и горска техника;
  • Фирми, изпълняващи дейности свързани със земеделие;
  • Собствена фирма за ремонт на земеделска и горска техника.
  За учениците от дневна форма на обучение по професия Техник на селскостопанска техника се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
  • за категория "Т" - след завършен ХІ клас
  • за категория "В" - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 • 5.ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ
  СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

  Възможности:
  Да си добър главен готвач означава, да имате отлични знания за хранителните продукти и да притежавате умения за приготвяне на вкусни ястия. Освен това, означава и да умеете да работите в екип, да мислите креативно при създаването на нови рецепти, да знаете как функционира ресторанта и да се чувствате самоуверени да работите в това направление. нещо повече, да имате възможността да развиете креативните си способности. Обучението ще Ви подготви за вълнуваща кариера в хотелиерската и кулинарната индустрия. Разработен от майстори-кулинари, обучението е изцяло фокусиран върху подготовката Ви в това направление.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за наличието на умения:
  • Да приготвяте изтънчени ястия в професионална среда;
  • Да създавате менюта и да изготвяте точни калкулации;
  • Да препоръчвате комбинирането на храни и напитки;
  • Да работите добре в екип;
  • Да се забавлявате в сферата на туризма и да стартирате своята кариера;

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Готвач” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици – английски и немски/английски и руски.

  Реализация:
  • Готвач в заведенията за хранене и развлечение /ресторанти, кафе-сладкарници, барове, питейни заведения и заведенията за бързо хранене/;
  • Готвач в хотели;
  • Фирма за кетъринг;
  • Производител на напитки;
  • Шеф-готвач в хотел или супер маркет.
  Професия „Готвач” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с кулинарни техники и технологии, материалознание, сервиране и технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са професионална етика и туристическо поведение, счетоводство и отчетност в туризма, чужд език по професията, хигиена и хранене, сервиране и барманство, производствена практика.

 • 6.ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА-АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
  СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

  Възможности:
  Туристическият отрасъл е един от най-динамично развиващите се отрасли с приоритетно значение за икономиката на България. В последните години се отчита тенденция, която показва, че развитието на специализираната туристическа инфраструктура изпреварва значително развитието и подготовката на кадрите, работещи в туризма. Това поражда необходимостта от обучение по тази професия. Учениците ще имат следните умения: в професионално-речевия етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия; при комуникация по телефона и бизнес кореспонденцията; при воденето на счетоводна дейност; при работата с приложни програми; както и упражняване на професията с мисъл за опазване на околната среда.

  Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за наличието на умения:
  • Да организирате мероприятия;
  • Да провеждате екскурзоводски беседи;
  • Да организират работата в хотела или къщата за гости;
  • Да рекламирате дейностите в сферата на туризма;
  • Да оказвате първа помощ;
  • Да водите счетоводната документация на фирмата.

  Показатели:
  • Дневна форма на обучение;
  • Срок на обучение - 5 години;
  • Образование – Средно;
  • Възможност за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен по професиите “Камериер” или „Портиер-пиколо“ след завършен Х клас;
  • Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен по професията “Организатор на туристическа агентска дейност” след завършен ХІІ клас;
  • Чужди езици –английски и немски / английски и руски

  Реализация:
  • Екскурзовод;
  • Хотелиер;
  • Аниматор в туризма;
  • Администратор в хотелиерството;
  • Туристически агент и др..
  Част от учебните предмети по професионална подготовка са: Гостоприемство в туристическата индустрия, Специализиран софтуер, Отчетност и работа с документи, Маркетинг в туризма, Бит и култура, Екскурзоводство и туристическа анимация, Организация и функциониране на хотела, Безопасност и долекарска помощ и др.

  Наш приоритет е Вашето бъдещо развитие и повишаване на конкурентноспособността в сфери, имащи значение за Вас!

============================================================================================================================================

Земята и земеделската техника, растенията и животните са вашата голяма любов!

Предизвикателство е да се обучавате в ПГСС гр. Попово!

Завършилите при нас придобиват умения за ръководене на собствен бизнес, получават добър старт за кандидатстване във висши учебни заведения и се реализират пълноценно на трудовия пазар!

В ПГСС гр. Попово чрез квалификационни курсове и редовно обучение придобивате право да се явите на изпити за получаване на правоспособност за:
-Категория Твк, даваща право на самостоятелна работа с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
-Категория Твк-3, даваща право на самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
-Категория Ткт, даваща право за управление на трактор, предназначен за извършване на специфични дейности, както и теглене на товарни ремаркета;
-Категория В, даваща право за управление на моторно превозно средство с максимална допустима маса 3,5 тона, до 8 места без мястото на водача и ремарке до 750 килограма.

Водещи акценти в обучението:

 • Професионална компетентност;
 • Компютърни знания и умения;
 • Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски, немски, руски и френски език;
 • Мобилност на трудовия пазар;
 • Изграждане на креативни личности.
Полезни връзки #2

Час & Дата