Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Квалификация на педагогическите специалисти
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Квалификация на педагогическите специалистиДейности по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г./, сайт на проекта https://teachers.mon.bg.


Сайт на проект - http://uchitel.mon.bg/

  На заседание на Педагогическия съвет от 17.04.2012год. г-жа Т. Тодорова запозна педагогическите специалисти с видовете обучения и квалификация по проект BG 051РО001 – 3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013г. и с:
  •  Характеристиките на целевите групи, към които са насочени обученията и квалификациите, изискванията при подбора и определянето на педагогическите специалисти;
  •  Параметрите на отделните обучения и квалификации – продължителност, форма на обучение, начин на завършване и сертифициране;
  •  Срока за заявяване желанието на педагогическите специалисти за участие в обучение и квалификация. Желаещите попълват заявление е по образец - Приложение №2 към Инструкцията за определяне на условията и реда за включване на педагогическите специалисти в обучения и квалификации по този проект.
  Проектът предоставя финансиране на обучения и квалификации на педагогическите специалисти и осигуряване на средства на заместващите учители.

  На свое заседание от 27.04.2012год. Педагогическия съвет реши за обучение по проект BG 051РО001 – 3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013г.
  1.  по направление Обучение на всички помощник-директори по учебната дейност в страната да се обучава г-жа Недялка Цонева;
  2.  по направление Педагогически специалисти, връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) да се обучава г-жа Марияна Димитрова;
  3.  по направление Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други да се обучават: г-жа Светла Николаева, г-жа Таня Атанасова, г-жа Петя Цанева, г-жа Стефка Колева и г-жа Десислава Стоянова;
  4.  по направление Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците да се обучават: г-жа Мая Илиева и г-жа Васка Неделчева.

  С Протокол №4/30.10.2012г.Педагогическия съвет реши за обучение по проект BG 051РО001 – 3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013г.
  1.  по направление „Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други” да бъде обучавана г-жа Теменуга Тодорова;
  2.  по направление „Главен учител или главен възпитател” да бъде обучавана г-жа Р. Стефанова;
  3.  по направление „Професионална квалификация учител” да бъде обучаван г-н Н. Георгиев.
Полезни връзки #2

Час & Дата