Erasmus+KA2

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВИ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ФЕРМЕРИ“

Проектът „Устойчиви умения за бъдещи фермери“ има за цел да повиши грамотността на учениците по отношение поведението им за опазване на околната среда и да се интегрират стратегии за обучение, приоритизиращи адаптиране на селското стопанство към измененията в климатичните условия. Целева група по проекта са ученици и учители от партньорските организации от Попово, Мерсин, Скопие и Варшава.
Проект 2022-1-TR01-KA210-VET-000081255 „Устойчиви умения за бъдещи фермери“ се финансира по КД2 на Еразъм+. Водеща организация по проекта е FATMA ALİYE Vocational and Technical High School, Мерсин, Турция. Освен нашата иновативна гимназия други партньори по проекта са: Prva zadruga na potrosuvaci na organska hrana NASA DOBRA ZEMJA so ogranicena odgovornost Skopje, Северна Македония и Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Lesnej EUROPEA, Полша. В рамките на проекта са предвидени 12 ученически и 9 учителски мобилности и местни събития, организирани от всеки партньор.

12-17.05.2023г.

Екип от учители от ПГСС „Никола Пушкаров“ са на петдневен семинар по проекта. Семинарът е организиран от полския партньор EUROPEA и се провежда във Варшава. През първия ден темата беше за климатичните промени и разглеждането им като част от училищното учебно съдържание.

Проект 2022-1-DE02-KA220-VET-000088810 „Agriculture 4.0“ се финансира по КД2 на Еразъм+. Водеща организация по проекта е DEULA от Германия. Освен нашата гимназия други партньори по проекта са: Професионална гимназия „Фатма Алийе“ – град Мерсин, Турция, ISSA „G.Fortunato“ – град Потенца, Италия, Институт за промотиране и сертифициране на селскостопански продукти – град Бер (Верия), Гърция и MFR LESNEVEN, Франция. В рамките на проекта са предвидени мобилности за обмяна на добър опит и ноу хау между учители и между ученици. Домакини на мобилностите за пед.специалисти са партньорите от Германия и Франция, а домакини на мобилностите на ученици са партньорите от Турция и Италия. Предвидени са и две работни срещи на екипа по проекта – едната в град Нинбург и едната в град Попово.

Първата транснационална среща по проект „Agriculture 4.0“ се проведе в град Нинбург, Германия. Домакин на срещата бе DEULA, водеща организация по проекта.

Група ученици, изучаващи различни професии в ПГСС „Никола Пушкаров“ и ръководени от инж. Ангел Ангелов – учител ПН Растениевъдство и животновъдство и г-жа Милена Василева – старши учител по физика, участва в едноседмична програма за обмен на добри практики с ученици от Италия, Турция и Франция. Мобилността се осъществява в град Потенца, а домакин е Професионална гимназия по селско стопанство „Г. Фортунато“.

ПРОЕКТ SLOW FOOD MOVEMENT, по програма Еразъм+, КД2

Последната работна среща по проект „Бавно движение на храната“ се проведе в град Потенца, Италия.

От 16.05 до 20.05.2022г. учениците осъществяваха дейности проект Slow food movement в гр. Нийнбург, Германия.

От 3.04 до 9.04.2022г. се осъществиха дейностите по Еразъм + по проект Slow food movement в гр. Мерсин в Република Турция.

Втората среща по проекта се проведе в град Ниенбург, Германия и наш домакин е DEULA – Център за ПОО. Целта на срещата е подготовка на междинен отчет, оценка на проведените мобилности, подготовка на предстоящите мобилности по проекта, както и възможности за бъдещи сътрудничества.

Нашата иновативна гимназия е домакин на мобилност на ученици от Турция и Италия по проект Slow Food Movement, финансиран по програма Еразъм+. За съжаление епидемиологичната обстановка наложи провеждането на смесена мобилност – присъствено за учениците от професионалната гимназия от Мерсин и онлайн за учениците от професионалната гимназия в Потенца.

Домакинството на Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“ по проект Slow Food Movement приключи. Измина една седмица, наситена с практически занимания, дискусии, споделяне на опит и разглеждане на културни забележителности.
Инж. агр. Теменуга Тодорова, директор на гимназията, връчи сертификатите на участниците в мобилността и изтъкна качеството и ползата от проведените занимания по програмата.

Първата мобилност на учениците бе в Потенца, Италия и започна с разглеждане на материално-техническата база на училище Fortunato agriculture Lagopescole.
Споделяне на опит и знания, развитие на ключови компетенции и създадени нови приятелства! Това са резултатите от проведената мобилност по проект Slow Food Movement, за която участниците получиха сертификати.

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ЦВЕТОПРОИЗВОДСТВО И МОДЕРНО ФЕРМЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО“ по програма Еразъм+, КД2
В периода 09-12.01.2019г. инж. агр. Теменуга Тодорова – директор на училището и г-жа Васка Неделчева – координатор на проекта от нашето училище, посетиха град Мерсин, Турция, където бе подписано Споразумение за партньорство. На първата международна среща присъстваха по двама представители на всички партньорски организации – от Турция, България, Германия и Италия. Партньорите се споразумяха за времевия график на всяка една мобилност, процедурата за избор на ученици участници в мобилностите, както и начина на тяхното провеждане. Проектът се финансира по КД2 на програма Еразъм+.

ПРОЕКТ QUAKE, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА2
След триседмична мобилност в Италия по програма Еразъм+, К1, сега Радослава и Силвия от 12г клас са в град Лимерик – Ирландия, като бенефициенти по проект QUAKE, по програма Еразъм+, К2 – стратегически партньорства отново за 21 дни. През тези три седмици нашите възпитаници ще практикуват под ръководството на собствениците Dermot и Mary в хотел Ballycannon Lodge, в градинския център, магазина и ресторанта на D&M Garden Centre и в колежа Further Education & Training Centre, Kilmallock Road Campus. Наставници ще им бъдат: от България – Недялка Цонева, а от Ирландия – Máire Roche. Освен натрупан опит, прекрасни изживявания и красива природа Радослава и Силвия ще получат кредитни точки по системата ECVET и ще имат възможността да присъстват на най-големия празник в Ирландия, когато цяла Ирландия става зелена в Денят на Св. Патрик.

ПРОЕКТ QUAKE, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, KA2
Проект QUAKE, Erasmus+, Проектът има за цел да подготви методическо ръководство за референтна мобилност прилагаща ECVET. Партньорите по проекта от Франция, Белгия, България, Испания, Ирландия ще предоставят на институциите за професионална подготовка един структуриран начин за кандидатстване, реализиране и отчитане на мобилност, като основното е да се признаят резултатите от обучението като част от национална или европейска мобилност и да се насърчи образованието и обучението през целия живот. В първото обучение на преподаватели от петте държави-партньори през месец ноември 2015 г. в Орлеан, Франция, относно Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и увеличаване на транснационалната мобилност – Европас, от българска страна взеха участие учители от пет професионални гимназии. Целта на обучението бе всяка една гимназия да организира мобилност на своите ученици в държава партньорка по проекта и да приложи ECVET.
Второто обучение по проекта QUAKE: Qualification Knowledge ECVET, по програма Еразъм+, К2 се проведе от 25-31 март 2017г в град Брюксел, Белгия. На обучението присъстваха само представителите на училищата провели мобилност и приложили европейската система ECVET. От България единствено ПГСС „Н. Пушкаров“ проведе триседмична мобилност на две ученички в град Лимерик, Ирландия и успешно представи своя опит чрез филм и презентация пред делегациите от другите държави. https://www.quakeprojet.eu/etudiants-bulgares-en-mobilite-en-irlande/