Erasmus+KA1

Проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000077875 „ЗЕЛЕНА КАРИЕРА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ по програма Еразъм+, КД1


Учителите, участници в обучение на тема „Устойчивост в селското стопанство“ по проект 2022-BG01-KA122-VET-000077875 „Зелена кариера в селското стопанство“ представиха разработения от тях е-Наръчник. На представянето присъстваха учители, ученици и гости от Турция и Полша. Е-Наръчникът включва структурите на 55 уроци по различни учебни предмети от отраслова, специфична или разширена професионална подготовка по ПН Растениевъдство и животновъдство, ПН Администрация и управление, ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и ПН Организация на туризма и свободното време. Уроците съдържат цели, методи, средства и задачи, чрез които учениците да получат знания за Целите за устойчиво развитие на ООН. Е-Наръчникът е свободно достъпен на следния линк: https://pgss-popovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0…/erasmuska1/Проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000077875 „Зелена кариера в селското стопанство“, финансиран по Еразъм+, КД102.

Учениците ще имат възможност да практикуват в реална работна среда, а учители по професионална подготовка ще повишат квалификацията си през следващата учебна година в Португалия.

Проект „Зелена кариера в селското стопанство“ по Еразъм+, КД 1

Екипът по проект „Зелена кариера в селското стопанство“, финансиран по Еразъм+, ключова дейност 1, проведе родителска среща за уточняване на програмата и задълженията по договорите с учениците, класирани за участие в двуседмична мобилност по проекта. Мобилността е с цел работа в реална работна среда и ще се проведе във фирми с дейност, отговаряща на изучаваните професии от учениците. Партньор по проекта е Брагамоб със седалище в град Брага, Португалия.

11 педагогически специалисти от ПГСС „Никола Пушкаров“ ще участват в мобилност в град Брага, Португалия по проект „Зелена кариера в селското стопанство“, финансиран по Еразъм+, КД1.


ПРОЕКТ „ДВА ПЪТЯ, ЕДНА ЦЕЛ – УСПЕШЕН СТАРТ В КАРИЕРАТА” по програма Еразъм+, КД102, Договор № 2019-1-BG01-KA102-061383 с ЦРЧР

Главната цел на проекта е да се развият и синхронизират отношенията между бизнеса и образователните институции в България, Испания и Италия и да се направи по-лесен процесът за всички – да учат и работят навсякъде в Европа. Метафорично единият път е училището, а другият е бизнесът. Те водят към една цел – изграждането на стабилна и устойчива Европа с млади хора, уверени в собствените възможности и самочувствие за започване на успешна кариера. Погледнато по друг начин – единият път води до семейни биоферми в централна Италия, а другият до семейни животновъдни ферми, хотели и пивоварни в югоизточна Испания. Два пътя с различни алтернативи за осъществяване на малък и среден семеен бизнес, които ще спомогнат за осъществяване на една цел – учениците да придобият широк спектър от професионални компетенции за един успешен старт в живота. В резултат на реализирания проект 32 ученици от ПГСС „Н.Пушкаров“ проведоха двуседмична мобилност – 16 в Италия /2021г/ и 16 в Испания /2021г./ с цел практика в реална работна среда.

Сайт на проекта – https://two-ways-successful-start.webnode.com/

ПРОЕКТ „МЕДИАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ“, по програма Еразъм+, КД101

През учебната 2018/2019 година ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово реализира проект „МЕДИАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ“ по програма Еразъм+, КД101. Той осигури мобилност на 10 учители в сферата на средното образование за провеждане на 10 дневно обучение в рамките на 14 дневна мобилност – от 30 март 2019г. до 13 април 2019г. в град Сабадел, Испания.
ПГСС „Никола Пушкаров“ смята, че с реализирането на този проект ще се даде възможност на участниците в проекта да усвоят и затвърдят знания и умения, необходими за изграждането им като добри педагози – ментори.
Основната мисия на училището за устойчиво развитие е: да се научим да знаем, да правим, да живеем заедно и да бъдем.
Основната цел на проектното предложение и в частност на обучението е утвърждаване на техники и механизми за прилагане на медиацията като инструмент за управление на конфликти. Успешното решаване на конфликти ще доведе до личния растеж и развитие през целия живот на учениците и желанието да продължат обучението си през целия живот.
Сайт на проекта – https://mediaciq.pgss-popovo.com/

ПРОЕКТ „ФАМИЛНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ“, по програма Еразъм+, КД102
През учебната 2016/2017 година, от 08.04.2017г. до 28.04.2017г. , ПГСС „Н. Пушкаров“, гр. Попово реализира проекта. Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, „Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“ и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.
Целите, които си постави ПГСС „Н. Пушкаров“ с реализирането на проекта са общи и специфични – в съответствие със Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
Сайт на проекта – https://practice-in-italy.webnode.com/

„ПРОЕКТ ОТ ФЕРМАТА ДО ВИЛИЦАТА – ПРАКТИКИ ЗА ЕТИЧЕН И УСТОЙЧИВ АГРОБИЗНЕС“, по програма Еразъм+, КД102
Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, „Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“ и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.
Целите, които си постави ПГСС „Н. Пушкаров“ с реализирането на проекта са общи и специфични – в съответствие със Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
Сайт на проекта – https://from-farm-to-fork.webnode.com

„ПРЕДПИЕМАЧЕСТВОТО – ДА ПРЕВЪРНЕМ ИДЕИТЕ В УСПЕШЕН БИЗНЕС“, по програма Еразъм+, КД102
Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, „Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“ и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.
Целите, които си поставя ПГСС „Н. Пушкаров“ с реализирането на проекта са общи и специфични – в съответствие със Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
За успешното реализиране на мобилността бе предвидена предварителна педагогическа и културна подготовка, запознаване с условията и правилата в биофермата.
Мобилността се проведе от 23.05.2015год. до 12.06.2015 год., като в периода на провеждането й участниците имаха възможност за се запознаят със затворен цикъл на производство на биопродукти, както и с икономическите аспекти на това производство.
Организацията преди мобилността – селекция на ползвателите, предварителна подготовка, застраховки, транспорт, бе задължение на ПГСС „Н. Пушкаров“, а по време на пребиваването – на страната-домакин. След завръщане на групата участниците и екипът на проекта изготвиха отчети за проведената мобилност. За разпространението на резултатите бе проведена кръгла маса с работодатели, представители на местната власт, родители и ученици, бяха изготвени и разпространени рекламни материали.Сайт на проекта – http://www.pgss-italy.webnode.com/