Проект „Ученически практики-2“

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Към сайта на проекта:https://mon.bg/bg/101025

Практиката на ученици от професии „Агроеколог“ и „Техник-растениевъд“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в „Елит С2“ ООД с наставник Димитър Стефанов, „Меджик 16“ ЕООД с наставник Светослав Банов и „Рио Агро“ ООД с наставник Свилен Милев. Наблюдаващ учител на учениците е г-н Явор Янков – учител ПН Растениевъдство и животновъдство.

Практиката на ученици от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в „Старт 2005“ ЕООД с наставници Диляна Пенчева и Анифе Фейзилова и СД ЕЗОКС с наставник Настя Манолова. Наблюдаващ учител на учениците е г-н Анатоли Анков – учител ПН Администрация и управление.

Практиката на ученици от професии „Готвач“ и „Организатор на туристическа агентска дейност“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в бистро „Арно“ с наставник Иво Панайотов и ресторант „Марини“ с наставници Ивета Стойкова и Стефан Стоянов. Наблюдаващ учител на учениците е д-р Васка Белчовска-Неделчева – заместник-директор учебно-производствена дейност.

УТФ „Вкусоландия“ ООД е създадена по проект „Ученически практики – фаза 2“. Ръководител на учениците от 11.б клас, специалност „Малък и среден бизнес“ е г-жа Ценка Цонева – старши учител ПН Администрация и управление. В часовете, предвидени за УТФ учениците ще създадат фирма и ще надградят предприемаческите си умения.

„Ученически практики – фаза 2“ във фирма „Ивкони 1218“ ООД. Ученици от специалности „Селски туризъм“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“ практикуват в реална работна среда в ресторант „Марини“.

60 ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ ще практикуват в реална работна среда в 11 фирми на територията на общината. 54 ученици вече дадоха старт, а останалите ще започнат на по-късен етап, след като навършат изискуемите по проекта 16 години. По проекта учениците ще практикуват изучаваната от тях професия 240 часа в една от фирмите, с които имаме договори за практическо обучение на ученици:“Инжсервиз“ ООД, „Старт-2005“ ЕООД, ЗК „Напредък“ с. Медовина, СД ЕЗОКС, ЗП Валери Кирилов, „Рио Агро“ ООД, „Агротех 76“ ЕООД, „Меджик 16“ ЕООД, „Елит С2“ ООД, „Ивкони 1218“ ООД и „Рива 97“ ЕООД. Благодарим на нашите бизнес партньори за подкрепата, партньорството и осигуреното наставничество.

Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“ е сред училищата, които ще изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“. В рамките на проекта 60 ученици ще практикуват в реална работна среда срещу стипендия и 10 ученици ще участват в учебно-тренировъчни фирми (УТФ). Занятията по създаване и функциониране на УТФ се провеждат от привлечен представител на бизнеса и науката, с минимум две години професионален опит. Затова нашата гимназия има нужда от представител на бизнеса, който да бъде ръководител на УТФ. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Учебните часове за всяка УТФ са в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ. На седмица могат да се провеждат не повече от два учебни часа занятия за УТФ. Програмата се разработва от привлечения представител на бизнеса. Заинтересованите лица могат в срок до 30.11.2022г. да заявят своето желание на e-mail: info@pgss-popovo.com или на тел. 0879060089 – Васка Белчовска-Неделчева, заместник-директор учебно-производствена дейност. Повече информация за проекта може да откриете на https://mon.bg/bg/101025.

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Към сайта на проекта:https://mon.bg/bg/706
Приключи практиката в реална работна среда в „Старт 2005“ ЕООД по проект „Ученически практики – фаза 2“ за учениците от професии „Техник-растениевъд“ и „Агроеколог“. Благодарим на фирмата за времето и желанието да обучават наши ученици в реална работна среда.

Продължава практиката в реална работна среда по проект „Ученически практики – фаза 2“ за учениците от професии „Агроеколог“ и „Техник-растениевъд“ в „Старт 2005“ ЕООД.

Вспешно приключи практиката в реална работна среда по проект „Ученически практики-фаза 2“ за учениците от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с наблюдаващи учители г-жа Ц. Цонева и д-р В. Белчовска-Неделчева. Благодарим на „Инжсервиз“ ООД и наставника г-жа Ю. Георгиева, „Старт 2005“ ЕООД и наставника г-жа Д. Пенчева и СД ЕЗОКС и наставника г-жа Н. Манолова за партньорството и наставничеството! Нашето дългогодишно сътрудничество продължава както по проекта, така и за други съвместни инициативи.

Всички участници в учебно-тренировъчните фирми, създадени е нашата гимназия по проект „Ученически практики-фаза 2“ получиха своите сертификати.

Успешно приключи практиката в реална работна среда по проект „Ученически практики-фаза 2“ за ученици от професии „Техник на селскостопанска техника“, „Агроеоколог“ и „Техник-растениевъд“. Благодарим на нашите партньори „Инжервиз“ ООД, „Агротех 76“ ООД, „Рио Агро“ ООД, ЗП Златко Илиев, Кооперация „Прогрес 94“ и „ЕЛИТ С2“ ООД за съдействието и осигуреното наставничество. Наблюдаващите учители г-н Явор Янков и инж. Иван Иванов съдействаха за успешното приключване на практиката по проекта.

Приключи практиката в реална работна среда на ученици от професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ по проект „Ученически практики-фаза 2“, с ръководител д-р Васка Белчовска-Неделчева. Благодарим на г-жа Марияна Събева, управител на „Марини-99“ ООД за съдействието и наставничеството на нашите ученици.

„Ученически практики-фаза 2“ продължава и през пролетната ваканция. Учениците от професия „Готвач“ придобиват и доразвиват професионални и личностни умения в ресторант „Марини“ под ръководството на наставниците г-жа Ивета Стойкова и г-н Стефан Стоянов.

Моменти от часовете по УТФ „Иновации и креативност“ с ръководител г-н Кристиян Бобев. Учебно-тренировъчната фирма е създадена по дейност 2 на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – фаза 2“.

Моменти от часовете по УТФ „Бърборино“ ООД с ръководител г-жа Ценка Цонева-Масълска. Учебно-тренировъчната фирма е създадена по дейност 2 на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – фаза 2“.

Моменти от часовете по УТФ Магия от природата по дейност 2 на проект „Ученически практики-фаза 2“ с ръководител Апостол Апостолов, управител на Фондация „Ботаника лайф“.

Инж. агр. Теменуга Тодорова в ролята на функционален експерт и д-р В. Белчовска-Неделчева, инж. И. Иванов, г-жа Ц. Цонева-Масълска и г-н Я. Янков в ролята на наблюдаващи учители по проект „Ученически практики – фаза 2“ направиха проверка и наблюдаваха протичането на практиките в реална работна среда. Горди сме, че нашите ученици достойно представят иновативната гимназия и защитават имиджа ни на лидер в професионалното образование и обучение.

48 ученици от нашата иновативна гимназия започнаха практика в реална работна среда в следните предприятия: „Рио Агро“ ООД, „Старт-2005“ ООД, „Инжсервиз“ ООД, ЕЛИТ С2, ЕЗОКС, ЗП Златко Илиев, „Агротех-76“ ООД, ЗК „Прогрес-94“, „Марини-99“ ООД и „Ивкони 1218“ ЕООД. Тази практика е във връзка с реализиране на дейност 1 – Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда по проект „Ученически практики – фаза 2“. Благодарим на нашите партньори за осигурените работни места, назначените наставници и готовността да осигурим качествено обучение на учениците по професии „Агроеколог“, „Техник-растениевъд“, „Техник на селскостопанска техника“, „Готвач“, „Организатор на туристическа агентска дейност“ и „Сътрудник в малък и среден бизнес“.

Иновативна ПГСС „Никола Пушкаров“ е сред училищата, които ще изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“.
В рамките на проекта 48 ученици ще практикуват в реална работна среда срещу стипендия и 30 ученици ще участват в учебно-тренировъчни фирми (УТФ). Занятията по създаване и функциониране на УТФ се провеждат от привлечен представител на бизнеса и науката, с минимум две години професионален опит. Затова нашата гимназия има нужда от представител на бизнеса, който да бъде ръководител на УТФ. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Учебните часове за всяка УТФ са в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ. На седмица могат да се провеждат не повече от два учебни часа занятия за УТФ. Програмата се разработва от привлечения представител на бизнеса.
Заинтересованите лица могат в срок до 02.12.2021г. да заявят своето желание на тел. 0879060089 – Васка Белчовска-Неделчева, заместник-директор учебно-производствена дейност.

Проект BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики” – фаза 1

И през учебната 2014/2015 година ПГСС „Никола Пушкаров“ се включи в проект BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сайт на проекта – https://praktiki.mon.bg

На 01.12.2014г. учениците стартираха своята практика в реална работна среда.

Екипът по проекта BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики” е в състав: Директор (Функционален експерт, организатор „Ученически практики” – г-жа Теменуга Тодорова; Счетоводител (Училищен финансист) – г-жа Иванка Сиракова; консултант на учениците за избор на практика – г-н Владимир Вангелов и наблюдаващи учители – г-н Найден Георгиев, г-жа Стефка Колева, г-н Стоян Минчев и г-жа Ценка Цонева.

Общо 55 ученици от професиите „Техник-растениевъд“ – 10 ученици, „Техник на селскостопанска техника“ – 20 , „Икономист“ – 15 и „Организатор на туристическа-агентска дейност“ – 10 ще провеждат производствената си практика в реални уславия.
На 21.11.2014г. бяха подписани договори с работодателите, на 27.11.2014г. се проведе родителска среща с родители, ученици, работодатели и екипа по проекта. На тази среща бяха сключени договорите за провеждане на обучение на учениците по този проект.