Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

2021 година

Целта на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, насочено към повишаване качеството на ПОО чрез засилване на връзките му с нуждите на пазара на труда.

Март 2023 г.

Учители по професионална подготовка преминаха обучение на тема „Нови техники и технологии за създаване на видео уроци“. Обучението включваше 16 часа присъствено обучение в ЦПО към РУ „Ангел Кънчев“ в качеството си на обучаваща организация и 8 часа обучение в „Мебел Стил“ ООД – нашият партньор по проекта. Доц. Галина Иванова и доц. Александър Иванов от РУ „Ангел Кънчев“ демонстрираха пред обучаемите как да се използват новите дигитални платформи (и то безплатни) за създаването на видео уроци и засилване мотивацията на учениците за участие в учебния процес. В „Мебел стил“ ООД учителите по професионална подготовка осъществиха първа среща с бъдещите наставници на учениците, включени в проекта. Предстои безплатно валидиране на професионалните знания, умения и компетенции на наставниците от „Мебел стил“ ООД по професия „Техник-технолог в дървообработването“.

Ноември 2022 г.

Трето пробно стажуване за учениците от 9г. клас, професия „Техник-технолог в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“. Стажуването се проведе в Завод 3 на „Мебел стил“ ООД в град Попово. Проектът цели да повиши квалификацията на бъдещите специалисти в изучаваната професия и да даде възможност за обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда, което води до удовлетвореност на трите страни – училище, ученици и бизнес.

Юни 2022 г.

Директорът на гимназията, инж.агр. Теменуга Тодорова връчи сертификати на учениците от професия „Техник-технолог в дървообработването“ за проведените две пробни стажувания в Завод 3 на „Мебел стил“ ООД. Стажуванията на учениците в реална работна среда са част от дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

През месец юни 2022 г. г-н А. Анков – учител ПН „Администрация и управление“ и инж. И. Маринов – старши учител ПН „Растениевъдство и животновъдство“ преминаха обучение, организирано от Център за продължаващо обучение към РУ „Ангел Кънчев“. По време на обучението нашите учители се запознаха и с дейността на „Мебел Стил“ ООД, наш партньор в дуалната форма.

Декември 2021 г.

Учениците от професия „Техник-технолог в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“ проведоха второто си пробно стажуване по този проект в Завод 3 в гр. Попово на нашия партньор „Мебел стил“ ООД.

Октомври 2021 г.

Учениците от професия „Техник-технолог в дървообработването“ – дуална форма на обучение, проведоха първата учебна практика в Завод 3 на нашия партньор „Мебел стил“ ООД с цел наблюдение в реална работна среда. Беше полезно, приятно и забавно. Предстоят още много „срещи“ между учениците и бъдещите им работодатели и колеги.