Проект „Образование за утрешния ден“

Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

През учебната 2022/2023 г. в ПГСС „Н. Пушкаров“ са сформирани два клуба: клуб „Компютърно кодиране“ с ръководител Недялка Цонева и клуб „Компютърно моделиране“ с ръководител Калинка Кюранова.

Целите на клуб „Компютърно кодиране“ са:
*Да се натрупат знания за основите на кодирането.
*Да се изградят умения за кодиране на информация.
*Да се усвоят знания за обектно ориентираното програмиране с JavaScript and Python.
*Да придобият умения за робота с Microbit.
*Да се натрупат знания и умения за противодействие на киберпрестъпленията.

Целите на клуб „Компютърно моделиране“ са:
*Да се постигне по-добро използване на компютърното моделиране за преподаване и учене.
*Програмирайки с платката microbit с MakeCode учениците да изследват природните явления.
*Като използват възможностите на блоковото програмиране учениците да реализират свои собствени интерактивни истории, игри и анимации.
*Учениците да могат да разпознават киберпрестъпленията и методите на защита.

През учебната 2020/2021 г. в ПГСС „Н. Пушкаров“ са сформирани два клуба: клуб „Дигитални компетентности“ с ръководител Калинка Кюранова и клуб „Дигитална креативност“ с ръководител Марияна Димитрова.

Целите на клуб „Дигитални компетентности“ са:
* Сравняване на различни източници и оценяване надеждността на търсената информация.
* Създаване на сложно цифрово съдържание в различни формати и неговото форматиране.
* Използване на инсталирани програми за сигурност на устройството, които използвам за достъп до Интернет (напр. антивирусна програма, защитна стена).
* Разбиране на рисковете за здравето, свързани с употребата на цифровите технологии и положителното и отрицателното въздействие на технологиите върху околната среда.
* Повишаване на мотивацията за учене.
* Развиване на логическото мислене, съобразителността, умения за вземане решения и работа в екип.

Целите на клуб „Дигитална креативност“ са:
– Формиране на умения и навици за практическа работа с компютър.
– Формиране на компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация.
– При използване на дигитални инструменти да прилагат определени правила за комуникация.

През учебната 2019/2020 г. в ПГСС „Н. Пушкаров“ са сформирани два клуба: клуб „Дигитални компетентности“ с ръководител Калинка Кюранова и клуб „Дигитална креативност“ с ръководител Марияна Димитрова.

Целите на клуб „Дигитални компетентности“ са:
– Да се усвоят зания и умения за работа с програмните приложения Word, Excel и Forms в OneDrive, за създаване и споделяне на дигитално съдържание;
– Да се повиши мотивацията им за учене;
– Да се усвоят знания и умения за създаване на просто цифрово съдържание (например текст, таблици, изображения) в поне един файлов формат, използвайки дигитални инструменти;
– Да се усвоят знания и умения за редактиране на съдържание, създадено от други;
– Да се създадат работещи механизми за интегриране на дейности от едно приложение на OneDrive в друго;
– Да се развият логическото мислене, съобразителността, умения да вземат решения и работа в екип.

Целите на клуб „Дигитална креативност“ са:
– Формиране на умения и навици за практическа работа с компютър.
– Формиране на компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация.
– При използване на дигитални инструменти да прилагат определени правила за комуникация.

Сайт на проекта – https://oud.mon.bg