1. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Възможности:

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Учениците придобиват знания и умения за производство и монтаж на мебели. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• конструктивните особености на видовете мебел и видовете материали и мебелен обков и конструктивните съединения на детайлите и агрегатите;
• изработвана на конструктивни скици, чертежи и спецификация на материалите, въздeйствието на цветове, линии и форми в общия изглед на изделието;
• знания за презентиране, обосновка и защита на идеен проект, компютърни програми за чертане и програмни продукти за съставяне на разкрой на мебелни плочи;
• устройството, функциите и възможностите на дървообработващите машини, инструменти и съоръжения и принципа на работа и предназначението на машини с цифрово-програмно управление.
Показатели:
• Дуална форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен по професията „Работник в дървообработването“, след завършен X клас. Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен по професията „Оператор в дървообработването“ след завършен XI клас. Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник-технолог в дървообработването” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици – английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• фирми за производство и монтаж на мебели;
• в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.
В 11 и 12 клас учениците се обучават паралелно в училище и във фирма „Мебел Стил“, която им изплаща възнаграждение.
В 8, 9 и 10 клас – 5 дни от седмицата учениците се обучават в училище, в 11 клас – 3 дни в училище и 2 дни в предприятието, а в 12 клас – 2 дни в училище и 3 дни в предприятието.
Професията е от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“.

2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ
СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ

Възможности:
В работата си агроекологът общува предимно със земеделски производители, тютюнопроизводители, селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово‐кредитни институции, научни и образователни институти, семепроизводни стопанства и ферми, неправителствения сектор.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
Агроекологът е задължен да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяванията на околната среда Агроекологът анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултатът от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяването на атмосферния въздух, водите и почвите както и производството на биологична продукция.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Агроеколог” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
• специалисти в общински и областни служби „Съвети в земеделието”;
• производители на биологична продукция;
• производители и преработватели на биомаса.
За успешно упражняване на професията, агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи на околната среда За учениците от дневна форма на обучение по професия Агроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

3.ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Възможности:
Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Основната цел на обучението по професията е формирането на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества. Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на вътрешно и външно-търговските отношения и данъчната политика.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• Придобиване на бизнес–умения и социална компетентност;
• Работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти;
• Успешно прилагане на познанията по национално и международно търговско право и национални и международни плащания;
• Осчетоводяване на стопанските операции във фирма чрез използване на програмни продукти.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• Управление на човешките ресурси на малка и средна фирма;
• Бизнес комуникации и преговори на малка и средна фирма ;
• Бизнес планиране на малка и средна фирма.
• Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението във висши училища.
Въвеждането й е обусловено от все по-мащабното навлизане на икономиката във всички сфери на живота. Специалността е в направление „Администрация и управление“.
В курса на обучение учениците изучават следните учебни дисциплини:
Компютърна грамотност, английски език, фирмен външно-търговски бизнес, финанси, основи на пазарната икономика, фирмено право, маркетинг и мениджмънт на фирмата, икономика на фирмата, управление на човешките ресурси, предприемачество и среден бизнес, обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата, бизнес-комуникации.

4.ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Възможности:
Професия Механизация на селското стопанство дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на поддръжка на и ремонта на земеделски машини и ДВГ. Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
• Да извършва диагностика за основни механизми и системи на земеделска техника и ДВГ;
• Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на земеделска техника и ДВГ;
• Да открива и отстранява технически неизправности и повреди в земеделска техника и ДВГ в зависимост от модулите, по които се обучава;
• Да управлява земеделска техника – трактори, комбайни, мелиоративна и горска техника в зависимост от изучавания модул в задължителната професионална подготовка или свободно избираемата подготовка;
• Да извършва ежедневно техническо обслужване;
• Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорности.
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник на селскостопанска техника” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски/английски и руски.
Реализация:
• Автосервизи за земеделска и горска техника;
• Монтьор на леки и товарни автомобили и земеделска техника;
• Консултант-продавач във фирми, вносители и търговци на земеделска и горска техника;
• Фирми, изпълняващи дейности свързани със земеделие;
• Собствена фирма за ремонт на земеделска и горска техника.
За учениците от дневна форма на обучение по професия Техник на селскостопанска техника се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

5. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД
СПЕЦИАЛНОСТ: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Възможности:

Учениците умеят да подготвят отчети и подават информация, необходима за изчисляване продуктивността на производството от ябълки, круши, праскови, малини, ягоди, лозя и др.. Вземат участие в мероприятията по отглеждане на насажденията – торене, окопаване, пръскане, прашене и напояване.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за:
Извършва в последователен технологичен ред операциите по отглеждане на насаждението:
• разчита торовите норми и следи за спазването им;
• зарежда машините с необходимите препарати и дози;
• познава изискванията за осъществяване на пръсканията на площите и насажденията;
• настройва и обслужва машините и техниката за окопаване, прашене, пръскане и прибиране;
• подготвя и обслужва машините и съоръженията за напояване;
• организира работата на поливачите и участва в процеса по напояване, поддържане, обслужване и подготовка на поливната техника;
• познава степените на зрялост на културите и участва в беритбите, сортирането и заготовката на продукцията за реализация или съхранение;
• участва в подготовката на помещенията за съхраняване на готовата продукция (почистване, обгазяване, обеззаразяване и др.).
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ТРЕТА квалификационна степен “Техник-Растениевъд” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици –английски и немски / английски и руски.
Реализация:
• Фирми за растителна защита;
• Агро-аптеки;
• Земеделски кооперации;
За учениците от дневна форма на обучение по професия Растениевъд се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
• за категория „Т“ – след завършен ХІ клас
• за категория „В“ – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк“ – работа с прикачна земеделска техника – след завършен ХІІ клас
• за категория „Твк – З“ работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ – след завършен ХІІ клас

6.ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Възможности:
Да си добър главен готвач означава, да имате отлични знания за хранителните продукти и да притежавате умения за приготвяне на вкусни ястия. Освен това, означава и да умеете да работите в екип, да мислите креативно при създаването на нови рецепти, да знаете как функционира ресторанта и да се чувствате самоуверени да работите в това направление. нещо повече, да имате възможността да развиете креативните си способности. Обучението ще Ви подготви за вълнуваща кариера в хотелиерската и кулинарната индустрия. Разработен от майстори-кулинари, обучението е изцяло фокусиран върху подготовката Ви в това направление.
Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за наличието на умения:
• Да приготвяте изтънчени ястия в професионална среда;
• Да създавате менюта и да изготвяте точни калкулации;
• Да препоръчвате комбинирането на храни и напитки;
• Да работите добре в екип;
• Да се забавлявате в сферата на туризма и да стартирате своята кариера;
Показатели:
• Дневна форма на обучение;
• Срок на обучение – 5 години;
• Образование – Средно;
• Възможност за придобиване на ВТОРА квалификационна степен “Готвач” след завършен ХІІ клас;
• Чужди езици – английски и немски/английски и руски.
Реализация:
• Готвач в заведенията за хранене и развлечение /ресторанти, кафе-сладкарници, барове, питейни заведения и заведенията за бързо хранене/;
• Готвач в хотели;
• Фирма за кетъринг;
• Производител на напитки;
• Шеф-готвач в хотел или супер маркет.
Професия „Готвач” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с кулинарни техники и технологии, материалознание, сервиране и технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са професионална етика и туристическо поведение, счетоводство и отчетност в туризма, чужд език по професията, хигиена и хранене, сервиране и барманство, производствена практика.