Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, град Попово, област Търговище е общинско училище за ученици от осми до дванадесети клас. Към момента в гимназията се обучават 450 ученици в 21 паралелки в следните професионалните направления: Растениевъдство и животновъдство; Администрация и управление; Пътувания, туризъм и свободно време; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Секретарски и офис дейности; и Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло.

Наред със задължителната общообразователна и професионална подготовка, училището предлага на учениците занимания по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други.  

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява да прилагат разнообразни съвременни методи и форми на работа. Използването на иновации и съвременни технологии провокират мисленето на учениците, което ги прави активни участници в учебно-възпитателния процес. За четвърта поредна година училището има статут на иновативна гимназия с въвеждането на нови учебните предмети и нови методи на преподаване и управление .

ПГСС „Н.Пушкаров“ има богат опит в реализирането на различни проекти, финансирани от европейски и национални програми. За период от шест години, над 170 ученици от гимназията са имали възможността да обогатят своите знания и умения в друга страна, благодарение на Европейски програми и проекти.

През 2019 година ПГСС „ Н.Пушкаров“ бе наградена със Сертификат за качество при изпълнение на проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти!“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Образователната мобилност за учители.

ПГСС „Н.Пушкаров“ е най-голямото професионално училище в областта. За учениците от други населени места, обучаващи се в училището, е осигурен безплатен транспорт и възможност за допълнителна подготовка в следобедните часове. Всеки ученик, който е с отличен успех или е в лошо финансово положение, както и деца сираци или с трайни увреждания получават месечни стипендии.  Обучението и възпитанието в ПГСС „Н.Пушкаров“ се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена и функционална мебелировка. Те са оборудвани и с материали за онагледяване на учебния процес.

Приоритет за нашето училище е развиването на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика: общуване на роден език; общуване на чужди езици; умения по математика и основни умения по точни науки и технологии; умения в областта на цифровите технологии; придобиване на умения за учене; социални и граждански умения; инициативност и предприемачество; културно съзнание и изява.