Защита на личните данни в ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово


ЗЗЛПСПОИН


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – УЕБСАЙТ

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
ЕИК/Булстат: 000877832
Адрес: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул.“Раковска“ № 1
Телефон: Директор: 0608/4-65-51
Счетоводство: 0608/4-65-52
Ел. поща: info@pgss-popovo.com Интернет страница: https://pgss-popovo.com/

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Име: Живко Павлов
Ел. поща: office@adpo.bg
Тел: 02/492 0 112
Интернет страница: www.adpo.bg

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово се включи в информационна кампания, организирана от Асоциация на длъжностните лица по защита на данните. Целта на кампанията е да се повиши информираността между учениците и персонала как да защитят личните си данни. Това ще подобри нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България. Кампанията е под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. Персоналът и учениците ще бъдат включени в обучителни онлайн активности, както и ще получат информационни материали относно защита на личните данни. Можете да се запознаете със съветите за защита на личните данни за учениците чрез тази презентация.