ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

ИНФОРМАЦИЯ В ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

Адрес:
гр. Попово, ул. Раковска, №1

Заявленията могат да се подават и по електронна поща на адрес: info@pgss-popovo.com.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ/ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ