Административни услуги
при ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово

Образци на заявления:

 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 Заявление

 Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 Издаване на диплома за средно образование

 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)