Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Утвърден държавен план-прием
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Утвърден държавен план-прием

Утвърден дъжавен план-прием
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
за учебната 2019/2020 година

На основание Заповед №РД 06-156/13.09.2019 година, на основание чл.254, ал.2 от ЗПУО, чл.71 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование и във връзка с дейностите по Заповед №РД 09-1709/29.08.2018 година и Заповед №РД 09-944/01.04.2019 година на Министъра на образованието и науката в ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово е утвърден следния държавен план-прием:
Професия Специалност Брой паралелки
621140 Агроеколог 6211401 Агроекология 0,5
623010 Техник-лесовъд 6230101 Ловно и горско стопанство 0,5
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 1
621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 1
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1
621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения 0,5

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата