Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » Списък с учебници
Полезни връзки #1

Обяви


Времето в гр.Попово
Списък с учебници

      Учебници по Общообразователни предмети
						
№ Учебен предмет/учебно помагало Клас Автор /колектив   Издателство
1.Български език и литература	  9	 Т. Ангелова	  Д-р Иван Богоров
		          10	 Т. Ангелова	  Д-р Иван Богоров
		          11	 Т. Ангелова	  Д-р Иван Богоров 
                               и Просвета
		          12	 Т. Ангелова	  Просвета
 Литература	          9	 В. Стефанов	  Анубис
		          10		      Булвест 2000
		          11	 В. Стефанов	  Анубис
		          12	 В. Стефанов	  Анубис и 
                              Булвест 2000
2.ЧУЖДИ ЕЗИЦИ			
 Английски език			
 Upstream A2	          9		     Express publishing 
 Upstream A2+B1	      10		     Express publishing 
 English in mind Student‘s book 4 
          + Workbook 4  11  Herbert Puchta	  Cambridge
 Немски език			
 Passwort Deutch - A1	      9	Ulrike Albrecht	 Ernst Klett Sprachen
 Passwort Deutch - A1	      10	Ulrike Albrecht	 Ernst Klett Sprachen
 Руски език			
 Я знаю на отлично руский язык	  9	Т. Алексиева др.  Клет България
 Я знаю на отлично руский язык	  10	Т. Алексиева др.  Клет България
3.МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ			
 Математика 	      9,10,11,12	Ч. Лозанов др.   Анубис
 Информатика	          9	Цв. Стоянов др.   Архимед 2 ЕООД
 Информационни технологии 	 9,10	А. Баева и др.	  Просвета - София АД
4.ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ			
 История и цивилизация 	  9	Б. Гаврилов др.   Просвета /прер.изд./
		          10	Г. Марков и др.	  Просвета /прер.изд./
		          11	В. Гюзелев др.   Просвета /прер.изд./
 География и икономика	      9	Ст. Карастоянов   Анубис
		          10	Р. Пенин и др.	  Булвест 2000
		          11		      Просвета
 Психология и логика	      9	Т. Димитров	  Екстрем
 Етика и право	          10	Ив. Колев	  Анубис
 Философия	          11	О. Георгиев и др.  Д-р Иван Богоров
 Свят и личност	      12	Колектив	  Просвета
5.ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ			
 Биология и здравно образованиe  9	М. Шишиньова и др. Анубис
 Биология и здравно образованиe  10	М. Шишиньова и др. Анубис
 Физика и астрономия	      9	М. Кюлджиева и др. Педагог 6
		          10	Н. Балабанов и др. Педагог 6
 Химия и опазване на 	      9	Г. Близнаков и др. Анубис
		околната среда   10	Г. Близнаков и др. Анубис
6.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ			
 Физическо възпитание и спорт			


	    Учебници по професионална подготовка 
        за професия "Растителна защита и агрохимия"			
				
№ Учебен предмет/учебно помагало  Клас	 Автор /колектив  Издателство
 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
 Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Здравословни и безопасни 
    условия на труд	      11	 Ат. Миленкова	 Нови знания, 2005г.
2.Икономика	          10	 А. Войкова	 Мартилен, 2003,2011
3.Предприемачество			
 Предприемачество и менинджмънт  11	 К. Тодоров	 Мартилен, 2011г.
 Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Чужд език по професията	  12		
2.Техническо чертане			
Машинно чертане - І част	  9	проф.Сандалски	 Техника, 1993 г.
3.Безопасност на движението 
    по пътищата	      11		
 Закон за движението по пътищата		актуален за всяка година	
 Интерактивно учебно помагало			в. "Труд"
4.Трактори и автомобили 	  10		
 Земеделска техника І част		 Л. Илиев и др.	 Техника
 Теория на трактори, 
    автомобили и ССМ		 Л. Илиев и др.	 Земиздат, 1991 г.
5.Учебна практика по:			
5.1.Трактори и автомобили			
 Ръководство на производствено 
  обучение по ДВГ и автомобили	  10	С.Коларов и др.	 Техника
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Земеделие с почвознание	  9		
 Общо земеделие и почвознание		Г. Гюров и др.	 Земиздат, 
                               София 1989
2.Ботаника	          9	С. Димитров	 Земиздат 
3.Растениевъдство	    10,11		
 Отглеждане на земеделски култури	Ив.Трънков	 Дионис, 2006г.
 Растениевъдство		    С. Горбанов др.	 Христо Данов
4.Агрохимия	          12	С. Горбанов др.	 Дионис, 2005г.
5.Растителна защита	      12		
 Обща фитопатология 		    Кръстев и др.	 Земиздат, София
 Ентомология		        Дириманов	 Хр. Данов, 1974г.
6.Експлоатация на земеделска 
       техника	      12		
 Земеделска техника ІІ част, 
експлоатация на машинно-тракторния 
       парк		    З. Костов др.	 Земиздат, 1987г.
7.Селскостопанска техника 	11,12		
 Селскостопански машини	    С. Василев др.	 1978 година
8.Учебна практика по:			
8.1.Земеделие с почвознание	  9		
 Общо земеделие и почвознание	    Г. Гюров и др.	 Земиздат, 1989г.
8.2.Растениевъдство	    10,11		
 Отглеждане на земеделски 
          култури       Ив. Трънков	 Дионис, 2006 г.
8.3.Селскостопанска техника	11,12		
 Селскостопански машини		С. Василев и др.	1978 година
8.4.Работа с машинно-тракторни 
       агрегати	      12		
 Управление на трактори и РМТА		Б. Николов др.  Земиздат
8.5.Агрохимия	          12	С. Горбанов др.	 Дионис, 2005 г.
8.6.Растителна защита	      12		
Ръководство за упражнение по 
       фитопатология       И.Тафраджийски	 Земиздат, 1987 г.
Ръководство за упражнение 
       по ентомология		Р. Андреев и др. АУ Пловдив, 2009
				
				
	Учебници по професионална подготовка за професия "Икономист"	
					
№ Учебен предмет/учебно помагало Клас	 Автор /колектив  Издателство
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
 Обща икономическа теория			
1.Микроикономика	      9	М. Кънев	 Мартилен, 2009-11г.
2.Макроикономика	      10	М. Кънев	 Мартилен, 2008г.
3.Право			
 Основи на правото	      10	Г. Стефанов	 Мартилен, 2007г.
 Фирмено право	          11	Г. Стефанов	 Мартилен, 2007г.
4.Обща теория на счетоводната
      отчетност	      9		
 Основи на счетоводството		Л. Петров	 Мартилен, 2008-11г.
5.Предприемачество	      12		
 Предприемачество и мениджмънт		К.Тодоров	 Мартилен, 2007г.
6.Бизнес комуникации	     9,10	М. Ризова	 Мартилен
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
7.Икономика на предприятието 			
 Икономика на предприятието 
         - І част	  10	Г. Попов др.	 Мартилен
 Икономика на предприятието 
         - ІІ част	  11	Д. Дончев др	 Мартилен 
8.Маркетинг	          11	Д. Доганов	 Люрен, 1999г.
 Маркетинг и реклама 
       - І и ІІ част		Н. Щерев	 Мартилен, 2011г.
9.Счетоводство на предприятието	10,11	В. Божков	 Горекс прес, 
                              2008, 2011г.
10.Статистика	          11	М. Георгиева	 Мартилен
11.Финанси	          11	Ст.Вачков др.	 Мартилен 
12.Чужд език по професията	  12		
13.Мениджмънт	          12	Д. Дончев	 Мартилен, 
                             2009г. и 2015г.
  Учебна практика:			
14.Икономика на предприятието 	  10		
15.Икономическа информатика	11,12		
Икономическа информатика-том І и ІІ			 Мартилен, 
                              2004, 2005г.
16.Счетоводство на предприятието  11		
 Практическо ръководство 
   по счетоводство на фирмата	В. Божков	 ФорКом, 2001г.
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
17.Икономика и организация на 
земеделското предприятие			
 Интерактивна тетрадка по 
Икономика на предприятието	 10	Ант. Габровска	 Мартилен
18.Иновации и иновационна 
        политика	     12		
 Иновации - как да превърнем 
    идеята в продукт		М. Петров др.	 Принцепс, 1996г.
  Учебна практика:			
19.Проектен мениджмънт	     12		
20.Компютърен документооборот	 12		
 Работа с компютър във фирмите	 11	П. Асенова	 Призма, 2001г.
21.Работа в учебно предприятие		Колектив	 Мартилен 2015г.
22.Икономика и организация на 
  земеделското предприятие	 12

		
	Учебници по професионална подготовка за професия "Офис-мениджър"			
				
№ Учебен предмет/учебно помагало Клас	 Автор /колектив Издателство
1.Макроикономика	     10	 М. Кънев	 Мартилен, 2008г.
2.Бизнес комуникации	     10	 М. Ризова	 Мартилен
3.Икономика на предприятието 
      - І част	     10	 Г. Попов др.	 Мартилен
4.Стенография	         10		     Народна просвета 
                                1978г.
 Стенографска христоматия 	 10	 В. Цолови др.	 Народна просвета 
                                1978г.
5.Компютърен машинопис 
    и текстообработка	 10	 Ем. Шаренска	 Мартилен 2015г.
				
				
	         Учебници по професионална подготовка 
            за професия "Механизация на селското стопанство"			
				
№ Учебен предмет/учебно помагало	 Клас	 Автор /колектив Издателство
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Здравословни и безопасни 
условия на труд	        10,11	А. Миленкова	 Нови знания, 2005г.
2.Икономика	         10	А. Войкова	 Мартилен, 2003,2011
3.Предприемачество			
 Предприемачество и менинджмънт 11	К. Тодоров	 Мартилен, 2011г.
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Чужд език по професията	 12		
2.Техническо чертане			
 Машинно чертане 
  - І част и ІІ част	      9	проф.Сандалски	 Техника, 1993 г.
3.Трактори и автомобили	  10,11,12		
 Земеделска техника І част		Л. Илиев и др.	 Техника, 1994г.
 Теория на трактори, автомобили 
       и ССМ		    Л. Илиев и др.	 Земиздат, 1991г.
4.Безопасност на движението 
      по пътищата	     11		
 Закон за движението по пътищата		актуален за всяка година	
 Интерактивно учебно помагало			в. "Труд"
5.Учебна практика по:			
5.1.Трактори и автомобили   10,11		
 Ръководство на производствено 
обучение по ДВГ и автомобили		С. Коларов и др.  Техника
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Технология на металите	 9		      Техника, 1971г.
2.Техническа механика	     10	Христов и др.	  Техника, 1993г.
3.Електротехника 			
 Електротехника и електроника  11	Бачева и др.	  Техника, 1992г.
4.Хидравлика			
 Основи на хидравликата 
      и пневматиката    11	В. Гегов др.	  Техника, 1973г.
5.Автоматизация	         12		
 Земеделска техника ІІ част		Мандраджиев	  Хр.Данов, 1993г.
6.Растениевъдство	     9		
 Отглеждане на земеделски 
      култури		    Ив. Трънков	  Дионис, 2006г.
 Растениевъдство		    С. Горбанов др.	  Христо Данов
7.Животновъдство	     9	Андреев и др.	  Дионис, 1993г.
8.Селскостопански машини 10, 11,12	С. Василев	  1978 г.
 Теория на трактори 
   и автомобили и ССМ		Л. Илиев и др.	  Земиздат
9.Диагностика и ремонт	     12		
 Земеделска техника ІІ част		Мандраджиев	  Хр. Данов, 1993г.
10.Експлоатация на земеделска 
       техника	     12		
 Експлоатация на 
  машинно-тракторния парк		З. Костов др.	  Земиздат, 1987г.
11.Учебна практика по:			
11.1.Металообработване	     9		
 Технология на металите			      Техника, 1971г.
11.2.Селскостопански машини  10,11	С. Василев	  1978 г.
 Теория на трактори и 
     автомобили и ССМ		Л. Илиев др.	  Земиздат
11.3.Експлоатация на 
земеделска техника	     12		
 Експлоатация на 
 машинно-тракторния парк		З. Костов и др.	  Земиздат, 1987г.
11.4.Диагностика и ремонт	 12		
 Земеделска техника ІІ част		Мандраджиев	  Хр.Данов, 1993г.
 Ремонт на МПС		        К. Ащра и др.	  Техника, 1988г.
11.5.Работа с машинно-
  тракторни агрегати	    11,12		
 Управление на трактори
 и работа с МТА		        Б. Николов и др.	
11.6.Лаборатория по 
  трактори и автомобили     12		
 Ръководство за лабораторни 
упражнения по автотракторни двигатели	Л. Илиев и др.	  Земиздат, 1977г.
 Теория на трактори и 
    автомобили и ССМ		Л. Илиев и др.	  Земиздат
11.7.Лаборатория по 
  селскостопански машини	 12		
 Теория на трактори 
и автомобили и ССМ		    Л. Илиев и др.	  Земиздат
			
	Учебници по професионална подготовка 
        за професия "Организатор на туристическа-агентска дейност"			
				
№ Учебен предмет/учебно помагало	 Клас	 Автор /колектив/  Издателство
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Здравословни и безопасни 
условия на труд	         10	А. Миленкова	  Нови знания, 2005г.
2.Икономика	         10	А. Войкова	  Мартилен, 2003г.
3.Предприемачество	     11		
 Предприемачество и мениджмънт		К. Тодоров	  Мартилен, 2011г.
Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Чужд език по професията   11,12		
2.Въведение в професията 
  - Основи на туризма	     9	М. Воденска	  Матком, 2012г.
3.Екология в туризма	     9	Б. Байков	  ФорКом, 2011г.
4.Счетоводство и отчетност 
        в туризма	 11		
 Счетоводство на туристическото 
        предприятие	 11	Р. Начева	  ФорКом, 2004г.
5.Професионална етика и 
  туристическо поведение	 11	С. Иванов	  ФорКом, 2011г.
6.Маркетинг в туризма	     11	М. Узунова	  Дионис
7.Мениджмънт в туризма	     12	М. Плачкова	  Дионис, 2008г.
Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА			
1.Настаняване и обслужване 
    в къща за гости	    9,10		
 Селски туризъм		    С. Стамов др.	  КОТА, Ст. Загора
 Хотелиерство		        С. Дачева др.	  Дионис, 2007г.
2.Традиционна кухня	     10		
 Технология на кулинарната 
  продукция - І и ІІ част		С. Стамов др.	  Матком, 2002г.
3.Туристически ресурси 
      на България	     11		
4.История на материалната 
  и духовната култура	     12		
 История и цивилизация		    В. Мутафчиева 	  Анубис, 2001г.
 Културология		        В. Кунчев др.	  Призма, 1998г.
5.Земеделие и животновъдство	 11		
 Животновъдство		    А. Андреев и др.  Дионис, 1993г.
6.Производство на екологично 
   чисти храни и напитки	 12		
 Материалознание на хранителни 
           продукти      А. Андреев и др.  Матком, 2004г.
7.Транспорт и туристическа 
    агентска дейност	     12		
 Туроператорска, агентска       Нешков	      Университ. издание, 
  и транспортна дейност		            Варна
8.Екскурзоводство и анимация			
 Екскурзоводство и 
  туристическа анимация	 12	В. Великов др.	  Шумен, 2003г.
9.Учебна практика по:			
9.1.Настаняване и обслужване 
 в къща за гости	    9,10		
 Хотелиерство		        С. Дачева и др.	  Дионис, 2007г.
9.2.Земеделие и животновъдство	 11	А. Андреев и др.  Дионис, 1993г.
9.3.Фолклорни празници и традиции	12		
 Български празници и традиции		М.Проданова	
 Български традиционни 
   празници и обичаи	     12	В. Шарланова	  Ентусиаст, 2010г.
9.4.Дегустация на храни
        и напитки	 12		
 Технология на кулинарната 
  продукция - І и ІІ част		С. Стамов др.	  Матком, 2002г.
9.5.Екскурзоводство и анимация	 12		
 Екскурзоводство и 
  туристическа анимация		В. Великов и др.  Шумен, 2003г.
				
				
	   Учебници по професионална подготовка за професия "Готвач"			
				
№ Учебен предмет/учебно помагало Клас	Автор /колектив	 Издателство
1.Основи на туризма	     9	М. Воденска	  Матком, 2012г.
2.Материалознание на хранителни 
        продукти	     9	А. Андреев и др.  Матком, 2004г.
3.Технологично обзавеждане на 
заведенията за обществено хранене 9	Ст. Шиваров и др. Матком, 2001-2002г.
				
				

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата