Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Регистър на услуги
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Регистър на услуги

Регистър на услуги
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Във връзка с Писмо 9105-19/17.01.2019г на г-жа Таня Михайлова, зам-министър на образованието и науката и изпълнение на Решение № 704/05.10.2018г. ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово предоставя следната задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организацията, предоставяща обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
Образци на заявления:

* Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

* Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

* Издаване на диплома за средно образование

* Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

* Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

* Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

* Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

* Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

* Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

* Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

* Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

* Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата