Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Профил на купувача » Публична покана #3
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Публична покана #3

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за „Доставка на горива за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 3. Приложение № 1. ОФЕРТА
 4. Приложение № 2. ЦЕНОВА ОФЕРТА
 5. Приложение № 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 6. Приложение № 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
 7. Приложение № 5. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 8. Проект на договор по Обособена позиция 1. Доставка на дизелово гориво
 9. Проект на договор по Обособена позиция 2. Доставка на бензин

Февруари 2013 г.

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 • Обект на поръчката: Доставка


2. Срок на изпълнение на поръчката:  12 месеца от подписването на договора

3. Местоизпълнение:
            За обособена позиция 1: стопанският двор на ПГСС „Н.Пушкаров”гр. Попово
За обособена позиция 2: територията на цялата страна       
4. Описание на доставката:
Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово

Обособена позиция 1: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово

Обособена позиция 2: Доставка на бензин за нуждите на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово

5. Документация за участие: оферта, ценова оферта и приложения.

6. Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа:

 • данни за лицето, което прави предложението;
 • предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
 • ценово предложение;          
 • срок на валидност, когато е приложимо.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

7. Място и начин за подаване на офертата: Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: наименование на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника. Пликът трябва да съдържа изискуемите документи. В плика с офертата се поставя и отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагана цена”, в който се поставят само Оферта и Ценова оферта (Приложение 1 и Приложение 2).
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

8. Общи изисквания към кандидатите:
- Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
- Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от възложителя документи, посочени в пояснителния документ.

9. Специфични изисквания:
- Подаването на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата.
- До участие в процедурата се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.
- Не се допускат до участие и се отстраняват от процедурата за избор на изпълнител кандидат, който е: осъден с влязла в сила присъда, обявен в несъстоятелност и е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
                                   
10. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 15:00 часа на 18.02.2013 г.

11. Място и дата на отваряне на офертите: в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора на 19.02.2013 г. от 15:00 часа.

12. Класиране на офертите: Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на следния критерий: “най-ниска цена

13. Възлагане на поръчка: Договор ще бъде подписан с избрания/те Участник/ци съгласно офертата на Участника/ците, предложените в нея единични цени и постигнати договорености. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

14. Изисквания за изпълнение на поръчката:

 • Поръчката трябва да се изпълни най-късно до 01. 03. 2014 г.;
 • Срокът на валидност на офертата да не е по-малък от 30 работни дни;
 • Предлаганите продукти да са първо качество, да са с доказан произход и да съответстват на нормативно установените изисквания за качество и безопасност на употребата им, както и да съответстват на санитарните и хигиенни норми;
 • Доставката на дизеловото гориво да става след предварително направена писмена заявка за необходимото ни количество;
 • Заявеното количество дизелово гориво се доставя с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр.Попово – Учебно-опитно стопанство – ул. „Асен Златаров” (бензиностанция на гимназията);
 • Всяка доставка на дизелово гориво да се придружава от документи, удостоверяващи горепосочените изисквания, издадени от специализираните държавни контролни органи;
 • Оборудването, използвано от изпълнителя за извършване на доставката следва да отговаря на всички нормативни изисквания, за което доставчика носи пълна отговорност (притежание на цистерни със сертификат за доказване на вместимостта и брояч в литри).
 • Зареждането на бензина ще става от бензиностанции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на цялата страна, включително в гр. Попово, при условията на отложено плащане и чрез използване на Карти Транскарт /Карти Fleet/ за регистрация и авторизация на покупките;
 • При представяне на копия на документи същите да бъдат заверени (на всяка страница) за вярност с оригинала, подпис и печат.

към съдържание

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ
            І. Изискуеми документи към офертата
               Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията;
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение № 3;
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Приложение № 4;
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5;
 • Попълнен образец на оферта - Приложение № 1 от документацията на Възложителя. Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки;
 • Ценова оферта – Приложение № 2 от документацията на възложителя.Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”;
 • Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

      ІІ. Указания за подготовка на офертите
      Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно Удостоверението от Агенцията по вписванията.
      Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения №1 и №2 /образец на оферта и образец на ценова оферта/ от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.
      Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички придружителни документи се представят в легализиран превод.
      Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
      Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани.
      ІІІ. Подаване и отваряне на офертите
Всеки участник може да подаде офертата си до 15:00 часа на 18.02.2013 г. вкл., в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
      Всички документи се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата и ценовата оферта (Приложение 1 и Приложение 2) се поставят в отделен непрозрачен плик, който заедно с останалите необходими документи се запечатва в основния плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти, факс и електронен адрес.

     Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.

 Отваряне на получените оферти ще се извърши на 19.02.2013 г. от 15:00 часа в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора.
Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертите.
     
         Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която не отговаря на условията в настоящата процедура.

към съдържание

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

О Ф Е Р Т А
за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
доставка с предмет: Доставка на горива за нуждите на ПГСС „Никола Пушкаров”
 гр. Попово

Настоящата оферта е подадена от ............................................................................................……………………………
/наименование на участника/
и подписана от .............................................................................................................. .......................................................................…………………………………………
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на.........................................................................................................

Господа,

 • Декларирам, че желаем да участваме в процедурата за доставка на ………………………………………………………................................................................................................................................................................................................. при условията, упоменати в конкурсните документи и приети от нас.
 • Настоящата оферта е изготвена на база пълно описание на предмета на поръчката и изискванията. Запознати сме с всички условия на доставката.
 • Срок на изпълнение: до .......................................................................
 • Срок на валидност на офертата – ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за срок от ........................./........................................./ календарни дни след датата на отварянето й.                                  /словом/
 • Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
 • Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящата оферта-предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и влизане в сила на Договор.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

КАНДИДАТ – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА:...........................................
                                                                                                /подпис и печат/
Дата: ............................................................

 

 

към съдържание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
/наименование на участника/

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

            Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за извършване на доставка……………………………………………………………… …………………………………………….............................................................................................................както следва: 

 

№ по ред

Доставка  на

Литри

Ед. цена
с ДДС

Обща цена
с ДДС

1

Обособена позиция 1:
Дизелово гориво

 

 

 

2

Обособена позиция 2:
Бензин

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Дата …………..                     Име, подпис и печат:

 

към съдържание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на ........................
от ........................................, адрес: ............................................................................................
в качеството си на..................................................................................., регистрирано по ф.д.№.................... на ............................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на
управление: .................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
1.2. Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
1.3. Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
1.4. Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
1.5. Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... 2012 г.                                         Декларатор:
гр. ..........................

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

 

 

към съдържание

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
от ........................................ адрес: ...........................................................................................
в качеството си на ......................................................., регистрирано по ф.д. №....................
на ............................., ЕИК ....................................................., със седалище и адрес на
управление: ...............................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник:
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... 2012 г.                                         Декларатор:
гр. .........................
Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 

 

 

към съдържание


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
от ........................................,адрес: .............................................................................................
в качеството си на ................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................... на ............................., ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник:
Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посоченото обстоятелство писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... 2012 г.                                                     Декларатор:
гр. ..........................

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

 

към съдържание

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата