Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Профил на купувача » Публична покана #2
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Публична покана #2

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за нуждите на проект „Модернизиране на материално-техническата база в ПГСС „Никола Пушкаров” – гр. Попово за специалностите „Селски туризъм” и „Механизация на селското стопанство”” финансиран по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на МОМН, дейност 3. „Закупуване на оборудване за автосервиз за ремонт и диагностика на селскостопанска техника”.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 4. Приложение № 1. ОФЕРТА
 5. Приложение № 2. ЦЕНОВА ОФЕРТА
 6. Приложение № 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 7. Приложение № 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
 8. Приложение № 5. ДЕКЛАРАЦИЯ за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР                                                         

Септември 2012 г.

 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Обект на поръчката: Доставка


2. Срок на изпълнение на поръчката: до 15. 12. 2012 г.

3. Местоизпълнение: гр. Попово, учебно-опитното  стопанство на училището,  намиращо се на изхода от гр. Попово към с. Медовина, ул. „Асен Златаров”

4. Описание на доставката:
Доставка и монтаж на оборудване за автосервиз за ремонт и диагностика на селскостопанска техника

Изделие

1

Инструментална количка с комплект
инструменти 132 части за авторепаратура

2

Комплект шестограми в модул 2/3

3

Комплект шестограми в модул 2/3

4

Ключове звездогаечни с тресчотка 8-19 мм в модул

5

Вложки ? външен шестостен къси 5-17 мм
и дълги 5-14 мм в модул

6

Ключове гаечни 6-27 мм в модул 1/3

7

Комплект ключове рязана звезда 8-19 мм в модул 1/3

8

Комплект чук 300г, секачи и избивачи в модул 1/3

9

Ключове лули 6-22 мм в модул 1/3

10

Ударна отвертка комплект в модул 1/3

11

Ключове лули

12

Вложки комплект ? 10-32 мм

13

Вложки комплект ?  22-50 мм

14

Клещи универсални комплект

15

Отвертки комплект 10 броя

16

Ударна отвертка комплект

17

Динамометричен ключ с градусомер

18

Динамометричен ключ

19

Динамометричен ключ

20

Клещи “Чираци”10”

21

Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка”

22

Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка”

23

Ключ за маслен филтър метален

24

Тестер за антифриз

25

Скоба двураменна комплект

26

Скоба за шарнири

27

Клещи за сегменти

28

Ключове за свещи

29

Скоби за сегменти

30

луфтомер

31

резбомер

32

Комплект вътрешни TORX в метална кутия 1/2

33

Комплект вътрешни TORX на
вложка в метална кутия 1/2

34

щанги

35

Скоби за пружини на макферсони,
универсален комплект

36

Клещи за зегерки

37

вложка

38

вложка

39

Клещи за гумички на клапани

40

Вложка за дюзи

41

Вложка за дюзи

42

Комплект за монтаж/демонтаж

43

Скоба за клапани при свалена глава

44

Шприц за доливане на хидравлични масла

45

Хидравлична преса

46

Хидравличен трансмисионен крик

47

Пневмохидравличен колесен крик

48

Хидравличен сгъваем кран

49

Хидравличен колесен крик

50

рефрактометър

51

Тестер за охладителна система

52

компресомери

53

тестери

54

Стробоскопна лампа

55

Тестер за акумулатор

56

Тестер за дюзи

57

Електромеханични двуколонни подемници

58

Канални вани за източване на масла

59

Газанализатор и осцилоскоп

60

Газанализатор и димомер

61

Компресор

62

Професионален инструментален комплект

5. Документация за участие: оферта, ценова оферта и приложения.

6. Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа

 • данни за лицето, което прави предложението;
 • предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
 • ценово предложение;         
 • срок на валидност, когато е приложимо.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

7. Място и начин за подаване на офертата: Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: наименование на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Пликът трябва да съдържа изискуемите документи. В плика с офертата се поставя и отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагана цена”.
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

8. Общи изисквания към кандидатите:
- Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
- Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от възложителя документи, посочени в пояснителния документ.
- Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/ нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.* 

9. Специфични изисквания:
- Подаването на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата.
- До участие в процедурата се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.
- Не се допускат до участие и се отстраняват от процедурата за избор на изпълнител кандидат, който е: осъден с влязла в сила присъда, обявен в несъстоятелност и е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

10. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 15:00 часа на 08. 10. 2012 г.

11. Място и дата на отваряне на офертите: в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора на 09. 10. 2012 г. от 15:00 часа.

12. Класиране на офертите: Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на следния критерий: “най-ниска цена

13. Възлагане на поръчка: Договор ще бъде подписан с избрания/те Участник/ци съгласно офертата на Участника/ците, предложените в нея единични цени и постигнати договорености. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

към съдържание

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изделие
Марка
Минимално изисквана
спецификация и размери
Брой
1
Инструментална количка
с комплект инструменти 132
части за авторепаратура
GEDORE Чекмеджета 1-4 с индивидуални
надлъжни разделители, централно
заключване, Н930/В605/Т375 мм
1
2
Комплект шестограми в
модул 2/3
GEDORE Т20,Т25,Т27,Т30,Т40,Т45,Т50,Т55,
Т60,Т20-100,Т25-100,Т27-100,Т30-100,
Т40-100,Т45-100,Т50-100,Т55-100,Т60-100
1
3
Комплект шестограми в
модул 2/3
GEDORE DT 42 2  2,5  3  4  5  6  7  8  9  10 1
4
Ключове звездогаечни с
тресчотка 8-19 мм в модул
GEDORE 7 R 8  10  12  13  14  15  16  17  18  19 1
5
Вложки ? външен
шестостен къси 5-17 мм и
дълги 5-14 мм в модул
GEDORE IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17   
IN 19 L
5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
1
6
Ключове гаечни 6-27 мм
в модул 1/3
GEDORE 6*7  8*9  10*11  12*13  14*15 
16*17  18*19  20*22  21*23  24*27
1
7
Комплект ключове
рязана звезда 8-19 мм в модул 1/3
GEDORE 400   8*10  10*11  12*14  13*15 
17*19
1
8
Комплект чук 300г,
секачи и избивачи в модул 1/3
GEDORE 350  5*120, 351  5 , 352  250, 353 5,
355 1,5  3  4, 8606 300
1
9
Ключове лули 6-22 мм в
модул 1/3
GEDORE 2 6*7  8*9  10*11  12*13  14*15  16*17  18*19  20*22 1
10
Ударна отвертка комплект в модул 1/3 GEDORE К 19 10,13,14,17,19  880 7,8,9,12 
885 5,6,8,10  890 1,2,3,4  КВ  819  К 1900
1
11
Ключове лули GEDORE 2  36*41  l-440; a1-19,4; a2-20,4;
b1-53; b2-60,5; h-40,4
1
12
Вложки комплект ? 10-32 мм GEDORE Механизъм- u-10 T  1993 U-10 T 1
13
Вложки комплект ?  22-50 мм GEDORE Механизъм - Z-94  3293 Z-94 1
14
Клещи универсални комплект GEDORE 8132-160; 8250-180; 8316-160 JC 1
15
Отвертки комплект 10 броя GEDORE - 2150 4;5,5;6,5;8   2153 5,5; 4615 3,5  
+ 2160PH 1 2 ;2161 PH 1
1
16
Ударна отвертка комплект GEDORE -880 7,8,9,12 S;885 5,6,8,10 
+890 2 3 4L  K 1900 819
1
17
Динамометричен ключ с
градусомер
GEDORE 4 работни режима, 1/2 квадрат
и шарнирна глава
1
18
Динамометричен ключ TORCOFIX K N-m  5-50 1
19
Динамометричен ключ TORCOFIX K N-m  60-300 1
20
Клещи “Чираци”10” GEDORE   1
21
Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка” GEDORE Мм 48 1
22
Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка” GEDORE Мм  60 1
23
Ключ за маслен филтър метален GEDORE   1
24
Тестер за антифриз GEDORE   1
25
Скоба двураменна комплект GEDORE 100/200/250 1
26
Скоба за шарнири GEDORE Мм 32  височина на захващане 85 
дълбочина на вилицата 28
1
27
Клещи за сегменти GEDORE 240 мм 1
28
Ключове за свещи GEDORE 20,8мм; 16мм; 18мм 3
29
Скоби за сегменти GEDORE 165мм 1
30
луфтомер GEDORE 5-100мм 1
31
резбомер GEDORE 80гр 1
32
Комплект вътрешни
TORX в метална кутия 1/2
GEDORE 900гр 1
33
Комплект вътрешни
TORX на вложка в метална кутия 1/2
GEDORE 2,5 гр 1
34
щанги GEDORE 500мм; 610мм 2
35
Скоби за пружини на макферсони,
универсален комплект
GEDORE Работен ход 65-320 мм 1
36
Клещи за зегерки GEDORE За работа на недостъпни места
под 30 градуса
1
37
вложка GEDORE Дванадесетостенна 36мм,
тънкостенна предназначена за
гайки на главини
1
38
вложка GEDORE Шестостенна 35мм, тънкостенна
предназначена за гайки на главини
1
39
Клещи за гумички
на клапани
GEDORE С удължени челюсти 1
40
Вложка за дюзи GEDORE Дванадесетостенна SW 27мм 1
41
Вложка за дюзи GEDORE Дванадесетостенна SW 28мм 1
42
Комплект за монтаж/демонтаж GEDORE За лагери в главини с
хидравличен цилиндър 17 т
1
43
Скоба за клапани при свалена глава GEDORE универсална 1
44
Шприц за доливане
на хидравлични масла
GEDORE Обем 500 сс, стоманен корпус 1
45
Хидравлична преса GEDORE 15т 1
46
Хидравличен трансмисионен крик GEDORE Товароподемност 300кг 1
47
Пневмохидравличен колесен крик GEDORE Товароподемност 5т 1
48
Хидравличен сгъваем кран GEDORE Товароподемност 500кг 1
49
Хидравличен колесен крик GEDORE Товароподемност 2000кг 1
50
рефрактометър GEDORE За антифриз,соленоид и течност за чистачки 1
51
Тестер за охладителна система GEDORE комплект 1
52
компресомери GEDORE Комбинирани за бензинови и дизелови двигатели 1
53
тестери GEDORE За откриване на въглероден двуокис в охладителната система 1
54
Стробоскопна лампа GEDORE   1
55
Тестер за акумулатор GEDORE   1
56
Тестер за дюзи GEDORE   1
57
Електромеханични двуколонни подемници SLIFT Горна електронна синхронизация,товароподемност  4000кг,височина на повдигане 1930мм 1
58
Канални вани за
източване на масла
SAMOA Вместимост 50 и 100л 1
59
Газанализатор и осцилоскоп ОТС портативен 1
60
Газанализатор и димомер МАНА Комбиниран с клас на точност-“0” 1
61
Компресор FINI Модел-ВК20-500F-10 1
62
Професионален инструментален комплект GEDORE 47 части в куфар 1

 

 

към съдържание

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ

            І. Изискуеми документи към офертата

               Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4 и по реда на Глава осма «а» от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

 • Копие от документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице, копие от документа за самоличност;
 • Копие от удостоверение за актуално състояние на участника/ удостоверение за вписване в търговския регистър, със срок на валидност  6 /шест/ месеца от датата на издаване;
 • Копие от ЕИК по Булстат.
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение № 3;
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Приложение № 4;
 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5;
 • Попълнен образец на оферта - Приложение № 1 от документацията на Възложителя. Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки;
 • Ценова оферта – Приложение № 2 от документацията на възложителя.Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”;
 • Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

     
      ІІ. Указания за подготовка на офертите
Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние/ удостоверението за вписване в търговския регистър.
Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения № 1  и № 2 /образец на оферта и образец на ценова оферта/ от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички придружителни документи се представят в легализиран превод.
Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани.

      ІІІ. Подаване и отваряне на офертите

Всеки участник може да подаде офертата си до 15:00 часа на 08. 10. 2012 г. вкл., в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

     Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.

 Отваряне на получените оферти ще се извърши на 09. 10. 2012  г. от 15:00 часа в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора
Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертите.

         Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която не отговаря на техническата спецификация или на условията в настоящата процедура

към съдържание

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

О Ф Е Р Т А

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
доставка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за автосервиз за ремонт и диагностика на селскостопанската техника”

Настоящата оферта е подадена от ............................................................................................
…………………………………………………………......................................…………….....
/наименование на участника/
и подписана от ………………………………………………………………………...............
/трите имена и ЕГН/
в качеството му на ……………………………………………………………………….........

Господа,

 1. Декларирам, че желаем да участваме в процедурата за  доставка на ………………………………………………………................................................................................................................................................................................................. при условията, упоменати в конкурсните документи и приети от нас.
 2. Настоящата оферта е изготвена на база пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации. Запознати сме с всички условия на доставката.
 3. За извършване на поръчката с предмет  ……………………………………………………….......................................................................................................................................................................................... ние предлагаме цена от ........................................ лева (.......................................... ..................лева) без ДДС.

      /словом/
Ние се задължаваме , ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорената доставка, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу приемане на извършената доставка.

 1. Срок на изпълнение: до .......................................................................
 2. Срок на валидност на офертата – ние сме съгласни да се придържаме към тази

оферта за срок от ........................./........................................./ календарни дни след
/словом/
датата на отварянето и.

 1. Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
 2. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящата оферта-предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и влизане в сила на Договор.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

КАНДИДАТ – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА: ..............................................
/подпис и печат/

Дата: ............................................................................

към съдържание

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
/наименование на участника/

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за извършване на поръчка с предмет …………………………………………….................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................както следва:  

№ по ред

Доставка и монтаж на

Брой

Техническа
специфи-
кация

Ед. цена
с ДДС

Обща цена
с ДДС

1

Инструментална количка с комплект инструменти 132 части за авторепаратура

 

 

 

 

2

Комплект шестограми в модул 2/3

 

 

 

 

3

Комплект шестограми в модул 2/3

 

 

 

 

4

Ключове звездогаечни с тресчотка 8-19 мм в модул

 

 

 

 

5

Вложки ? външен шестостен къси 5-17 мм
и дълги 5-14 мм в модул

 

 

 

 

6

Ключове гаечни 6-27 мм в модул 1/3

 

 

 

 

7

Комплект ключове рязана звезда 8-19 мм в модул 1/3

 

 

 

 

8

Комплект чук 300г,секачи и избивачи в модул 1/3

 

 

 

 

9

Ключове лули 6-22 мм в модул 1/3

 

 

 

 

10

Ударна отвертка комплект в модул 1/3

 

 

 

 

11

Ключове лули

 

 

 

 

12

Вложки комплект ? 10-32 мм

 

 

 

 

13

Вложки комплект ?  22-50 мм

 

 

 

 

14

Клещи универсални комплект

 

 

 

 

15

Отвертки комплект 10 броя

 

 

 

 

16

Ударна отвертка комплект

 

 

 

 

17

Динамометричен ключ с градусомер

 

 

 

 

18

Динамометричен ключ

 

 

 

 

19

Динамометричен ключ

 

 

 

 

20

Клещи “Чираци”10”

 

 

 

 

21

Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка”

 

 

 

 

22

Водопроводен ключ с челюсти “вълча захапка”

 

 

 

 

23

Ключ за маслен филтър метален

 

 

 

 

24

Тестер за антифриз

 

 

 

 

25

Скоба двураменна комплект

 

 

 

 

26

Скоба за шарнири

 

 

 

 

27

Клещи за сегменти

 

 

 

 

28

Ключове за свещи

 

 

 

 

29

Скоби за сегменти

 

 

 

 

30

луфтомер

 

 

 

 

31

резбомер

 

 

 

 

32

Комплект вътрешни TORX в метална кутия 1/2

 

 

 

 

33

Комплект вътрешни TORX на вложка в метална кутия 1/2

 

 

 

 

34

щанги

 

 

 

 

35

Скоби за пружини на макферсони,универсален комплект

 

 

 

 

36

Клещи за зегерки

 

 

 

 

37

вложка

 

 

 

 

38

вложка

 

 

 

 

39

Клещи за гумички на клапани

 

 

 

 

40

Вложка за дюзи

 

 

 

 

41

Вложка за дюзи

 

 

 

 

42

Комплект за монтаж/демонтаж

 

 

 

 

43

Скоба за клапани при свалена глава

 

 

 

 

44

Шприц за доливане на хидравлични масла

 

 

 

 

45

Хидравлична преса

 

 

 

 

46

Хидравличен трансмисионен крик

 

 

 

 

47

Пневмохидравличен колесен крик

 

 

 

 

48

Хидравличен сгъваем кран

 

 

 

 

49

Хидравличен колесен крик

 

 

 

 

50

рефрактометър

 

 

 

 

51

Тестер за охладителна система

 

 

 

 

52

компресомери

 

 

 

 

53

тестери

 

 

 

 

54

Стробоскопна лампа

 

 

 

 

55

Тестер за акумулатор

 

 

 

 

56

Тестер за дюзи

 

 

 

 

57

Електромеханични двуколонни подемници

 

 

 

 

58

Канални вани за източване на масла

 

 

 

 

59

Газанализатор и осцилоскоп

 

 

 

 

60

Газанализатор и димомер

 

 

 

 

61

Компресор

 

 

 

 

62

Професионален инструментален комплект

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

Дата …………..                                                         Име, подпис и печат:

 

към съдържание

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на ........................
от ........................................, адрес: ............................................................................................
в качеството си на..................................................................................., регистрирано по ф.д.№.................... на ............................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на
управление: .................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
1.2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя
възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната
промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... 2012 г.                                       Декларатор:
гр. ..........................

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

 

към съдържание 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
от ........................................ адрес: ...........................................................................................
в качеството си на ......................................................., регистрирано по ф.д. №....................
на ............................., ЕИК ....................................................., със седалище и адрес на
управление: ...............................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник:
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията), или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя
възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната
промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... 2012 г.                                       Декларатор:
гр. ..........................

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в
съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

към съдържание 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
от ........................................,адрес: .............................................................................................
в качеството си на ................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................... на ............................., ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник:
Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посоченото обстоятелство писмено да уведомя
възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната
промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

Дата: ..................... 2012 г.                                                   Декларатор:
гр. ..........................

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

към съдържание

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата