Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Профил на купувача » Публична покана #1
Полезни връзки #1

Времето в гр.Попово
Публична покана #1

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово
ул. „Раковска” 1, тел. 0608 4 65 51 факс: 0608 4 65 52
e-mail: sst_58@abv.bg

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за нуждите на проект „Модернизиране на материално-техническата база в ПГСС „Никола Пушкаров” – гр. Попово за специалностите „Селски туризъм” и „Механизация на селското стопанство”” финансиран по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на МОМН.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 4. Приложение № 1. ОФЕРТА
 5. Приложение № 2. ЦЕНОВА ОФЕРТА
 6. Приложение № 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 7. Приложение № 4. ДЕКЛАРАЦИЯ за  отсъствие  на  обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки
 8. Приложение № 5. ДЕКЛАРАЦИЯ за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР                                                           

Септември 2012 г

 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Обект на поръчката: Доставка
 2. Срок на изпълнение на поръчката: до 15. 12. 2012 г.
 3. Местоизпълнение: гр. Попово, ул. „Раковска” 1
 4. Описание на доставката:

Доставка и монтаж на кухненско, ресторантьорско и училищно обзавеждане и оборудване за учебни кабинети по селски туризъм.
Лот 1. Доставка и монтаж на кухненско и ресторантьорско обзавеждане и оборудване за учебни кабинети по селски туризъм.

Доставка и монтаж
на мивка алпака

Маса

Кухненски шкаф

Шкаф за мивка

Шкаф за фурна

Шкаф за аспиратор

Шкаф

Шкаф

Фурна за вграждане

Плот за вграждане

Аспиратор

Батерия за мивка

Съдомиялна машина

Хладилник

Бар табуретка

Климатик

Стелажи

Гардероб

Миксер

Кухненски робот

Климатик

Лот 2. Доставка и монтаж на училищно обзавеждане и оборудване за учебни кабинети по селски туризъм.

 • 5. Документация за участие: оферта, ценова оферта и приложения.
  6. Съдържание на офертата: Офертата трябва да съдържа

  • данни за лицето, което прави предложението;
  • предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
  • ценово предложение;          
  • срок на валидност, когато е приложимо.

  Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

  7. Място и начин за подаване на офертата: Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
  Офертата се представя в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта” и се изписва: наименование на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Пликът трябва да съдържа изискуемите документи. В плика с офертата се поставя и отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагана цена”.
  При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

  8. Общи изисквания към кандидатите:
  - Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
  - Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от възложителя документи, посочени в пояснителния документ.
  - Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/ нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.* 

  9. Специфични изисквания:
  - Подаването на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата.
  - До участие в процедурата се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.
  - Не се допускат до участие и се отстраняват от процедурата за избор на изпълнител кандидат, който е: осъден с влязла в сила присъда, обявен в несъстоятелност и е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
                                     
  10. Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 15:00 часа на 05. 10. 2012

  11. Място и дата на отваряне на офертите: в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора на 08. 10. 2012 г. от 15:00 часа.

  12. Класиране на офертите: Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на следния критерий: “най-ниска цена

  13. Възлагане на поръчка: Договор ще бъде подписан с избрания/те Участник/ци съгласно офертата на Участника/ците, предложените в нея единични цени и постигнати договорености. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

  към съдържание


  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Лот 1.

  Наименование

  Техническа
  характеристика

  Размери/мм

  Мярка

  Коли
  чество

  1

  Доставка и монтаж  мивка алпака

  Алпака

   

  бр.

  6

  2

  Маса

  ПДЧ

  1600-1600

  бр.

  1

  3

  Кухненски шкаф

  ПДЧ

  4000

  бр.

  1

  4

  Шкаф за мивка

  ПДЧ

  1000

  бр.

  7

  5

  Шкаф за фурна

  ПДЧ

  600

  бр.

  4

  6

  Шкаф за аспиратор

  ПДЧ

  600-1000

  бр.

  4

  7

  Шкаф

  ПДЧ

  24000

  бр.

  1

  8

  Шкаф

  ПДЧ

  1200

  бр.

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Фурна за вграждане

  ELECTROLUX EOC-5651BOX ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
  ПИРОЛИТИЧНО
  САМОПОЧИСТВАНЕ ОБЕМ 74 л.
  4 СТЪКЛА НА ВРАТАТА
  МЕКО ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
  LCD ДИСПЛЕЙ ПРОГРАМИРАНЕ НА
  НАЧАЛО И КРАЙ НА
  ПЕЧЕНЕ ТЕЛЕСКОПИЧНИ
  ВОДАЧИ - 1 ЧИФТ
  ТЕРМОСЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА
  МЕСОТО МЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ НА
  ТЕМПЕРАТУРАТА
  ЕНЕРГИЕН КЛАС А-20%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  бр.

  4

   

   

   

   

  10

  Плот за вграждане

  ELECTROLUX EHC-30200K
  СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН
  ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ
  2 НАГРЕВАТЕЛНИ ЗОНИ
  МЕХАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
  ОБЩА ИНСТАЛИРАНА
  МОЩНОСТ 2,9 kW

   

   

   

   

   

  бр.

  4

   

   

   

  11

   

   

   

  Аспиратор за вграждане

  ELECTROLUX EFC-60151X
  АБСОРБАТОР 1 МОТОР 3
  СКОРОСТИ 410м3
  КАПАЦИТЕТ МЕТЕЛНИ
  ФИЛТРИ НИВО НА ШУМ 52DB(A)
  РАЗМЕРИ 60*49СМ

   

   

   

   

  бр.

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Батерия за мивка

  B7818AA
  Смесител стоящ за кухня с
  тръбен чучур

  едноръкохватков, 47 mm керамичен
  затварящ механизъм CLICK
  Въртящ се тръбен чучур R 200 mm
  Гъвкави връзки G3/8 за
  присъединяване
  Система за фиксиране EasyFix
  Аератор тип “Cascade”

   

   

   

   

   

   

   

   

  бр.

  7

   

  13

  Съдомиялна машина

  ELECTROLUX ESL-47700 R
  МИАЛНА МАШИНА ЗА
  ВГРАЖДАНЕ ДИСПЛЕЙ С 3
  СИМВОЛА 7 ПРОГРАМИ 4
  ТЕМПЕРАТУРИ ЕНЕРГИЕН
  КЛАС А КЛАС НА ИЗМИВАНЕ А
  КЛАС НА ИЗСУШАВАНЕ А
  КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА
  9 л. НИВО НА ШУМ 47 dB

   

   

   

   

   

  бр.

  1

   

   

   

   

  14

  Хладилник

  ELECTROLUX ERB-29233
  XХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
  ОБЩ ОБЕМ 269Л
  ХЛАДИЛНА ЧАСТ 208Л
  ФРИЗЕРНА ЧАСТ – 61 Л
  ЦВЯТ- INOX АВТ.
  РАЗ. МРАЗЯВАНЕ КЛАС А+
  РАЗМЕРИ В/Ш/Д – 154/59.5/63.2

   

   

   

   

   

  бр.

   

   

   

   

  1

   

  15

  Стол работен

  PEGAZ GTP STEEL ERGO C 11
  РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНИ

   

   

  бр.

   

  1

   

   

  16

  Бар табуретка

  Ледар Размер - 37см/37см/80см
  Материал – бук, дамаска – кожа

   

   

   

  бр.

   

   

  15

  17

   

   

  Климатик

  КЛИМАТИК СПЛИТ
  СИСТЕМА ОТДАВАНА
  МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ - 3.3KW
  ОТОПЛЕНИЕ -3.7 KW КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
  ОХЛАЖДАНЕ 1.080 KW
  ОТОПЛЕНИЕ - 1.060 KW
  НИВО НА ШУМ - охлаждане
  / отопление 32/31 dB(A)

   

   

   

   бр.

   

  1

   

  18

  Стелажи

  Направени  от студено
  валцована стомана с ниско
  съдържание на въглерод. Брой нива - 5.
  Товароносимост на ниво - 100 кг.
  30х90х180 см болтова система.

   

  бр.

  5

   

  19

  Гардероб

  Трикрилен, Размери -
  222.5/167.5/57.5 см.

  ПДЧ

   

   

  бр.

   

  1

   

  20

  Миксер

  PHILIPS HR-1574 МИКСЕР С
  ПАСАТОР МОЩНОСТ 350W
  ДВЕ БЪРКАЛКИ ЗА ТЕСТО
  ДВЕ БЪРКАЛКИ ЗА ЯЙЦА.

   

   

   бр.

   

  1

   

   

   

  21

  Кухненски робот

  MOULINEX QA-401GB7
  КУХНЕНСКИ РОБОТ
  МОЩНОСТ 900 W
  МЕСОМЕЛАЧКА С ДВЕ РЕШЕТКИ
  ТРИ ВИДА РЕНДЕТА
  ТРИ ВИДА БЪРКАЛКИ
  ШЕЙКЪР КАНА
  СОКОИЗТИСКВАЧКА
  МЕТАЛНА КУПА.

   

   

   

   

   

   бр.

   

   

   

   

  1

  22

  Климатик

  Emirson, NEO

  12, 12

  бр.

  2

  Лот 2.

  Наименование

  Техническа
  характеристика

  Размери/мм

  Мярка

  Коли-
  чество

  1

  Стол ученически

  ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ H=47.
  СЪОБРАЗЕНА ВИСОЧИНА С ЕВРО-СТАНДАРТИТЕ
  ЗА ВИСОЧИНА НА
  ПЛОТ Н=76 СМ.

   

   

   

   

   бр.

   

   

   

  30

   

  2

   

  Маса ученическа

  ДВУМЕСТНА
  КЛАСИК /25ММ/ Н=76СМ

   

   

  бр.

   

  15

  3

  Учителско бюро

  КЛАСИЧЕСКО УЧИТЕЛСКО БЮРО
  СЪС ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ И
  ПЛОТ 25 ММ.

   

   

   

  бр.

   

   

  1

  4

  Витринен шкаф

  ГОРЕН 90Х45
  Н=120 1

   

   

  бр.

   

  2

  5

  Шкаф обща употреба

  С ПРОФИЛИ 110Х50
  Н=200 

   

   бр.

  1

  6

  Мултимедиа

  Beker

   

  бр.

  1

   7

   Лаптоп

   Soni Vaio,HP mini

  PCG-3J1M ,  110 1199EG

   бр.

   1

  към съдържание

   

   

  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ

              І. Изискуеми документи към офертата

                 Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

  • Копие от документ за регистрация на участника, а когато е физическо лице, копие от документа за самоличност;
  • Копие от удостоверение за актуално състояние на участника/ удостоверение за вписване в търговския регистър, със срок на валидност  6 /шест/ месеца от датата на издаване;
  • Копие от ЕИК по Булстат.
  • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение № 3;
  • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Приложение № 4;
  • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5;
  • Попълнен образец на оферта - Приложение № 1 от документацията на Възложителя. Образеца се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки;
  • Ценова оферта – Приложение № 2 от документацията на възложителя.Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”;
  • Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

       
        ІІ. Указания за подготовка на офертите
        Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние/ удостоверението за вписване в търговския регистър.
        Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения № 1  и № 2 /образец на оферта и образец на ценова оферта/ от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.
        Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички придружителни документи се представят в легализиран превод.
        Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
        Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани.

        ІІІ. Подаване и отваряне на офертите

  Всеки участник може да подаде офертата си до 15:00 часа на 05. 10. 2012 г. вкл., в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, на втория етаж в стаята на секретарката на училището.
        Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

       Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.

   Отваряне на получените оферти ще се извърши на 08. 10. 2012  г. от 15:00 часа в сградата на ПГСС „Никола Пушкаров”, кабинета на директора
  Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертите.
       

           Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която не отговаря на техническата спецификация или на условията в настоящата процедура

  към съдържание

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

  О Ф Е Р Т А

  за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
  доставка с предмет: Доставка и монтаж на кухненско, ресторантьорско и училищно обзавеждане и оборудване за учебни кабинети по селски туризъм.

  Настоящата оферта е подадена от ............................................................................................
  …………………………………………………………......................................…………….....
  /наименование на участника/
  и подписана от ………………………………………………………………………...............
  /трите имена и ЕГН/
  в качеството му на ……………………………………………………………………….........

  Господа,

  1. Декларирам, че желаем да участваме в процедурата за  доставка на ………………………………………………………................................................................................................................................................................................................. при условията, упоменати в конкурсните документи и приети от нас.
  2. Настоящата оферта е изготвена на база пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации. Запознати сме с всички условия на доставката.
  3. За извършване на доставката ……………………………………………………….. ........................................................................................................................................... по лот ......................................................................................................ние предлагаме цена от ........................................ лева (.......................................... ..................лева) без ДДС.

        /словом/
  Ние се задължаваме , ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорената доставка, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу приемане на извършената доставка.

  1. Срок на изпълнение: до .......................................................................
  2. Срок на валидност на офертата – ние сме съгласни да се придържаме към тази

  оферта за срок от ........................./........................................./ календарни дни след
  /словом/
  датата на отварянето и.

  1. Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
  2. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящата оферта-предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и влизане в сила на Договор.

  Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
  Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

  КАНДИДАТ – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА: ..............................................
                                                                                      /подпис и печат/

  Дата: ............................................................................

   

  към съдържание

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

  Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

  От………………………………………………………………………………………………
  ....................................................................................................................................................
  /наименование на участника/

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за извършване на доставка …………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................както следва:  

  № по ред

  Доставка и монтаж на

  Брой

  Техническа спецификация

  Ед. цена
  с ДДС

  Обща цена
  с ДДС

   

  Лот 1

   

   

   

   

  1

  Доставка и монтаж на мивка алпака

   

   

   

   

  2

  Маса

   

   

   

   

  3

  Кухненски шкаф

   

   

   

   

  4

  Шкаф за мивка

   

   

   

   

  5

  Шкаф за фурна

   

   

   

   

  6

  Шкаф за аспиратор

   

   

   

   

  7

  Шкаф

   

   

   

   

  8

  Шкаф

   

   

   

   

  9

  Фурна за вграждане

   

   

   

   

  10

  Плот за вграждане

   

   

   

   

  11

  Аспиратор

   

   

   

   

  12

  Батерия за мивка

   

   

   

   

  13

  Съдомиялна машина

   

   

   

   

  14

  Хладилник

   

   

   

   

  15

  Бар табуретка

   

   

   

   

  16

  Климатик

   

   

   

   

  17

  Стелажи

   

   

   

   

  18

  Гардероб

   

   

   

   

  19

  Миксер

   

   

   

   

  20

  Кухненски робот

   

   

   

   

  21

  Климатик

   

   

   

   

   

  Общо

   

   

   

   

   

  Лот 2

   

   

   

   

  1

  Стол ученически

   

   

   

   

  2

  Маса ученическа

   

   

   

   

  3

  Учителско бюро

   

   

   

   

  4

  Витринен шкаф

   

   

   

   

  5

  Шкаф обща употреба

   

   

   

   

  6

  Стол работен

   

   

   

   

  7

  Лаптоп

   

   

   

   

  8

  Мултимедия

   

   

   

   

   

  Общо

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дата …………..                                                                 Име, подпис и печат:

   

  към съдържание

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

   

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

  Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
  (трите имена)
  ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на ........................
  от ........................................, адрес: ............................................................................................
  в качеството си на..................................................................................., регистрирано по
   ф.д.№.................... на ............................., ЕИК ......................., със седалище и адрес на
  управление: .................................................................................................

  ДЕКЛАРИРАМ:
  1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
  1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
  1.2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
  кодекс;
  1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
  2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейностсъгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
  3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност внеговата организация.
  Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомявъзложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответнатапромяна.

  Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежана наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

   

  Дата: ..................... 2012 г.                                         Декларатор:
  гр. ..........................

   

   

  Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

   

  към съдържание

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

   

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

  Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
  (трите имена)
  ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
  от ........................................ адрес: ...........................................................................................
  в качеството си на ......................................................., регистрирано по ф.д. №....................
  на ............................., ЕИК ....................................................., със седалище и адрес на

  управление: ...............................................................................................................................


  Представляваният от мен участник:
  1. Не е обявен в несъстоятелност;
  2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
  3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
  Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

  Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

   

  Дата: ..................... 2012 г.                                         Декларатор:
  гр. ..........................

   

   

   

  Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

   към съдържание

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

  Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
  (трите имена)
  ЕГН ........................................., л.к. №........................................, издадена на .........................
  от ........................................,адрес: .............................................................................................
  в качеството си на ................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................... на ............................., ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................
  …………………………………………………………………………………………………

  ДЕКЛАРИРАМ:
  Представляваният от мен участник:
  Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  Задължавам се при промяна на посоченото обстоятелство писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

  Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

   

   

   

  Дата: ..................... 2012 г.                                                                              Декларатор:
  гр. ..........................

   

   

  Забележка: Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

  към съдържание

 • Полезни връзки #2
  Химн на училището
  Час & Дата