Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Профил на купувача
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Профил на купувача


Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: sst_58@abv.bg, www.pgss-popovo.com

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Заповед за отмяна на вътрешните правила
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ПГСС „Никола Пушкаров”


ново ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици на ПГСС “Никола Пушкаров” гр. Попово през учебната 2017/2018 година”
Уважаеми госпожи и господа,
на основание чл. 20, ал. 3, т. 2, при условията и реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта с предмет на дейност: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГСС “Никола Пушкаров” град Попово през учебната 2017/2018 година“, съгласно подготвената документация, техническа спецификация и указанията по-долу.
1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГСС “Никола Пушкаров” град Попово през учебната 2017/2018 година“.
2. Офертата следва да съдържа образците на документи, посочени в документацията.
3. Обявата е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя в Профил на купувача.
Обява №1/24.08.2017г.
Документация за участие във процедура за възлагане на обществена поръчка
Публикувана информация в АОП
Съобщение за удължаване на срок
Протокол от заседание на комисията
Сключен договор


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: "Доставка на горива чрез стоковата борса за служебните автомобили и земеделски машини собственост на ПГСС "Никола Пушкаров" чрез карти за безналично плащане"
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка №-3778-2017-0001прочети
Обявление за възложена поръчка прочети
Сключен договор прочети


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици до 16-годишна възраст на ПГСС “Никола Пушкаров” гр. Попово през учебната 2016/2017 година”
ОБЯВА №1/30.08.2016
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Съобщение за удължаване на срок
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #13
Кратко описание: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на бензин и дизелово гориво за служебните автомобили и земеделските машини на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр.Попово”
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #12
Кратко описание: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка на агрегат за растителна защита /пръскачка/ с компютър за управление, приспособление /хедер/ за прибиране на слънчоглед и раздробител /сечка/ за слънчогледови стъбла за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство “Н. Пушкаров” град Попово”
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #11
Кратко описание: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици до 16-годишна възраст на ПГСС “Никола Пушкаров” гр.Попово през учебната 2015/2016 година”
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #10
Кратко описание: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Н. ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО” ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА НА БЕНЗИН ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ”Н. ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ”Н. ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #9
Кратко описание: ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН ДО 2500 МОТОЧАСА ЗЪРНОКОМБАЙН ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" ГРАД ПОПОВО"
ПО ПРОЕКТ "НОВА ТЕХНИКА, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ" ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" НА МОН ЗА 2014 ГОДИНА.
ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА #8
Кратко описание: РЕМОНТ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №17
ЗАПОВЕД
"На вниманието на всички участници: писмени разяснения към публичната покана"
ПРОТОКОЛ
Договор за СМР
Договор за упражняване на инвеститорски контрол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА #7
Кратко описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОД. ПО РАЗПИСАНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #6
Кратко описание: ДОСТАВКА НА СЕЯЛКА ЗА СЛЯТА СЕИТБА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #5
Кратко описание: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. ДОСТАВКА НА БЕНЗИН ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА #4 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП  С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за доставка на нов или употребяван до 1000 моточаса трактор за нуждите на професионална гимназия по селско стопанство  “Н. Пушкаров” град Попово” по проект „Нова техника за по-добро качество на професионалното образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров”
по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН за 2013г.
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #3
Кратко описание: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. ДОСТАВКА НА БЕНЗИН ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #2
Кратко описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА #1
Кратко описание: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО, РЕСТОРАНТЬОРСКО И УЧИЛИЩНООБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ ПО СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
ЛОТ 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И РЕСТОРАНТЬОРСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ ПО СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
ЛОТ 2. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЧИЛИЩНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ ПО СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата