Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Направление, професия, специалност
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Направление, професия, специалност
   За учебната 2018-2019 година в ПГСС "Никола Пушкаров" се предвижда обучение след завършен VII клас по следните шест професии - дневна форма на обучение:
 • 1. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621
  Професия: Техник-растениевъд код: 621010
  Специалност: Растителна защита и агрохимия код: 6210107

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Обучаващите се получават знания в областта на ботаниката, растениевъдството, почвознанието, агрохимията и растителната защита, опазването на околната среда, както и умения за експлоатацията и поддръжката на земеделската техника.
  Учениците, избрали тази специалност, получават право за безплатно обучение и след успешно полагане на изпити придобиват свидетелство за управление на МПС категории: "Ткт", "Твк", "Твк-З" и "В".
  Завършилите специалността „Растителна защита и агрохимия” могат да намерят реализация като специалисти по растителна защита и агрохимия, да работят в новосъздадената агенция по контрол на храните, да създадат собствен бизнес като специалисти в агроаптеки, фирми за производство на биопродукти и търговия с агрохимикали.

 • 2. Направление: Администрация и управление код: 345
  Професия: Икономист код: 345120
  Специалност: Земеделско стопанство код: 3451203

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Обучението осигурява подготовка на икономисти с универсални знания и умения в сферата на селското стопанство. Учениците се подготвят да работят самостоятелно или в екип като водеши творчески личнисти. Гарантирани са възможности за езиково и компютърно обучение. Завършилите разполагат с необходимата рутина за продължаване на образованието си във висши учебни заведения.

  С решение на Педагогическия съвет отличниците от ХІ клас имат право на безплатно обучение и след успешно полагане на изпити придобиват свидетелство за управление на МПС категория "В".

 • 3. Направление: Секретарски и административни офис дейности код: 346
  Професия: Офис-мениджър код: 346010
  Специалност: Бизнес-администрация код: 3460101

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Обучението осигурява подготовка на офис-мениджъри с универсални знания и умения. Учениците се подготвят да работят самостоятелно или в екип като водеши творчески личности. Гарантирани са възможности за езиково и компютърно обучение. Завършилите разполагат с необходимата рутина за продължаване на образованието си във висши учебни заведения.

  С решение на Педагогическия съвет отличниците от ХІ клас имат право на безплатно обучение и след успешно полагане на изпити придобиват свидетелство за управление на МПС категория "В".

 • 4. Направление: Растениевъдство и животновъдство код: 621
  Професия: Техник на селскостопанска техника код: 621070
  Специалност: Механизация на селското стопанство код: 6210701

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Професията е насочена към техническото осигуряване на земеделското производство. През периода на обучение се придобиват умения за работа, поддържане и ремонт на земеделска техника. Завършилите имат възможност за бързо адаптиране към изискванията на пазара за технически кадри в специалността "Механизация на селското стопанство".
  След успешно полагане на изпити, завършващите получават свидетелство за правоспособност на МПС категории: "Ткт", "Твк", "Твк-З" и "В".

 • 5. Направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код: 811
  Професия: Готвач код: 811070
  Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки код: 8110701

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Обучението осигурява подготовка на готвачи с универсални знания и умения в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Учениците се подготвят да работят самостоятелно или в екип като водеши творчески личнисти. Гарантирани са възможности и за езиково обучение.

  С решение на Педагогическия съвет отличниците от ХІ клас имат право на безплатно обучение и след успешно полагане на изпити придобиват свидетелство за управление на МПС категория "В".

 • 6. Направление: Пътуване, туризъм и свободно време код: 812
  Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност код: 812010
  Специалност: Селски туризъм код: 8120102

  След XII клас учениците получават IIІ професионално-квалификационна степен и диплома за средно образование.
  Селският туризъм е нова и атрактивна възможност за печеливш бизнес. Ако имате интерес към екологията, географията, земеделието и животновъдството, Вашата професия ще бъде: "Oрганизатор на туристическа агентска дейност". В продължение на 4 години засилено ще изучавате английски език. Специалността "Селски туризъм" ще ви позволи да откриете своята ниша в една перспективна за България сфера!

  С решение на Педагогическия съвет отличниците от ХІ клас имат право на безплатно обучение и след успешно полагане на изпити придобиват свидетелство за управление на МПС категория "В".

============================================================================================================================================

Земята и земеделската техника, растенията и животните са вашата голяма любов!

Предизвикателство е да се обучавате в ПГСС гр. Попово!

Завършилите при нас придобиват умения за ръководене на собствен бизнес, получават добър старт за кандидатстване във висши учебни заведения и се реализират пълноценно на трудовия пазар!

В ПГСС гр. Попово чрез квалификационни курсове и редовно обучение придобивате право да се явите на изпити за получаване на правоспособност за :
-Категория Твк, даваща право на самостоятелна работа с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
-Категория Твк-3, даваща право на самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
-Категория Ткт, даваща право за управление на трактор, предназначен за извършване на специфични дейности, както и теглене на товарни ремаркета;
-Категория В, даваща право за управление на моторно превозно средство с максимална допустима маса 3,5 тона, до 8 места без мястото на водача и ремарке до 750 килограма.

Водещи акценти в обучението:

 • Професионална компетентност;
 • Компютърни знания и умения;
 • Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски, немски, руски и френски език;
 • Мобилност на трудовия пазар;
 • Изграждане на креативни личности.
Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата