Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: sst_58@abv.bg; facebook.com/pgssnp
Начало » Нормативни документи
Полезни връзки #1

ОБЯВИ:
Времето в гр.Попово
Нормативни документи

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Стратегия за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово за следващите 4 години

План за действие и финансиране за изпълнение на стратегията на гимназията

Правилник за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства /приложение 1/
Информация за същността на всеки вид социална услуга /приложение 2/
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации /приложение 4/
Телефонна линия зя подаване на сигнали - 0800 10 112, електоронна поща: obhvat@mon.bg

Наредба №3 за системата на оценяване

Правила за стипендии

Полезни връзки #2
Химн на училището
Час & Дата